Høringsuttalelse om forslag til planprogram for Griniveien fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – detaljregulering

NiB har sammen med BNF, OOF og andre organisasjoner og vel avgitt høringssvar til  «Høring: Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – Griniveien fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – detaljregulering.» Vi har også lagt ved en presententasjon av flere mulige løsningsalternativ.
 

Til

Bærum kommune

Områdeutvikling

post@baerum.kommune.no

Ref: 11/500 og 11/55849/HKRIST datert 12.4.2011  

Bekkestua 22.05.2011

 

Høring: Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – Griniveien fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – detaljregulering.

Vi viser til brev av 12.04.2011 fra Bærum kommune – områdeutvikling (. Brevet har vedlagt ”Forslag til planprogram” fra Bærum kommune og Statens vegvesen(april 2011), og ett forslag til ny gang/sykkelvegtrasé.

Framkommelighet og sikkerhet for ”alle” kategorier trafikanter og turfolk langs Griniveien er en stor utfordring, og vi er glad for at kommune og vegvesen sammen tar tak i denne utfordringen. Samtidig er det slik at det ikke finnes én god løsning på utfordringen.  Ulike løsninger vil ha ulike konsekvenser for naturressurser med bl.a. dyrket mark og naturreservat, kulturminner og kulturmiljø, for transportsyklister, for turfolk (gående og syklende), – og for bilister. Flere frivillige organisasjoner var invitert av Statens Vegvesen til en idédugnad om gang/sykkelveg langs Griniveien 5.10.2009.  Det kom fram mange forslag til løsninger.  Vi hadde ventet å se flere av dem som forslag til alternative gang/sykkelveger.

(Referat: Katinka Wingrei, Statens vegvesen 6.10.2009.)

Bærum Natur- og Friluftsråd med flere vil i det følgende først gi en generell kommentar til planprogrammet som vi anser som svært ufullstendig. Deretter gir vi en oversikt over et sett ulike alternativer som bør utredes.  Avslutningsvis har vi en kort vurdering av det oversendte konkrete forslag til gang og sykkelvei.

Generell merknader til: Forslag til planprogram.

Tiltakshaverne mener det kan være behov for å utarbeide en konsekvensutredning (KU) for planens påvirkning på naturreservatet Stubberud skogpark, og krav om KU utløser også krav om planprogram.

§§ 4-1 og 4-2 i plan- og bygningsloven (PBL) gjør rede for formålet med planprogrammet og ut fra det hva et planprogram skal inneholde.  Miljøverndepartementets veiledning utdyper hva et planprogram skal være.  Noen stikkord for helt sentrale krav til planprogrammet er: formål, opplegg for medvirkning, hvilke realistiske og relevante alternativ som foreligger og hvordan disse foreslås tatt med i det videre plan- og utredningsarbeid. Videre: programmet må utformes slik at det i etterkant kan danne premiss for evaluering av gjennomført planarbeid. – Og: Det er viktig at forslag til planprogram gis en tydelig utforming før det legges ut til offentlig ettersyn.

Kommentar til det oversendte forslag til planprogram

Det er, – nærmest med skuffelse og vantro, vi leser det oversendte forslag til planprogram, særlig på grunn av den positive måten saken startet på i 2010 med idédugnad hos Bærum kommune, der både vel og andre organisasjoner var invitert.  Vi ønsker fortsatt å bidra konstruktivt i prosessen med å få til trygg ferdsel langs Griniveien for både syklende og gående.  Dette er en sak som betyr mye for både nærområdet og svært mange andre innbygger i Bærum.

Forslaget til planprogram gjør kun summarisk rede for formål, fremdrift og utredning knyttet til Stubberud skogpark.  Medvirkning er ikke omtalt, og forslaget gir svært dårlig grunnlag for innspill og vurderinger.  Vi mener, ut fra PBL med veiledning, at det er berettiget å kreve at det utarbeides et langt mer grundig forslag til planprogram til offentlig ettersyn, basert på PBL og hensikten med et planprogram.  Vi mener også at en vil styrke plangrunnlaget, planprosessen og valg av løsning ved å utrede konsekvensene av valg av ulike alternativ og med det ikke avgrense KU til bare inngrep i naturreservatet.

Kommentar til det ene forslaget til detaljregulering av sykkelveg med fortau

Vi legger ved en oversikt over noen forslag til alternative traséer som bør utredes for transportsyklister og turfolk (gående og syklister) med noen stikkord for potensielle fordeler.  Oversikten er utarbeidet av BNF og behandlet/godkjent av alle som har skrevet under.

Målet måvære å komme fram til et alternativ som dekker behov og møter aktuelle utfordringer innen vurderte og aksepterte inngrep og kostnader.

Vi imøteser informasjon om det videre arbeidet med å sikre syklende og gående av ulike kategorier trygge traseer langs Griniveien og forventer et godt samarbeid i den videre prosessen.

Ett vedlegg

Merk: 

Naturvernforbundet i Bærum går imot ethvert inngrep i Stubberud naturreservat.  For øvrig støttes uttalelsen.

Vennlig hilsen

Bærum natur- og Friluftsråd

V/ Rigmor Arnkværn, leder, (sign.)

Hosle Vel

V/Ragnar Høeg (sign.)

Naturvernforbundet i Bærum

v/Bjørg Petra Brekke (sign.)

Furubakken Vel

V/Rigmor Arnkværn (sign.)

Bærumsmarkas venner

v/ Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen

Bærum Turlag

v/Ivar Lytomt (sign.)

Asker- og Bærum Historielag

V/Frøydis Bryhn Ross (sign.)

Oslo og Omegn Friluftsråd

Bente Mjøs (sign.)

VEDLEGG TIL:

Høring: Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – Griniveien fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – detaljregulering.

Merknader til det ene alternativet til regulering som er lagt fram.

Vi har valgt å presentere flere mulige løsningsalternativ og en ufullstendig liste over mulige fordeler ved hvert alternativ.

Generelt vil vi peke på en del vesentlige problemer knyttet til utvidelser av Griniveien:

Merk:

Nordhaug gård er regulert til spesialområde bevaring.

Bebyggelsen sør for Haug skole er regulert som kulturmiljø med kulturminnene Gamle Haug skole fra 1865 og Haug skole fra 1905. De gamle skolene med uthus og bryggerhus er fortsatt i bruk.  Sør for dette kulturmiljøet ligger også kulturminnet husmannsplassen Petersborg som fortsatt er bebodd.

Stubberud naturreservatet er landets eldste fredede naturpark.

I tillegg er Griniveien omgitt av dyrket og dyrkbar mark.

Griniveien oppleves i dag som en barriere mellom innbyggerne og Marka.  De fleste kryss kryssingspunktene i dag oppleves som farlige når de ikke er planfrie.  Det er viktig ikke å forsterke disse inntrykkene, men heller skape bedre løsninger.

Våre forutsetninger

Fordeler, løser hvilke problem

1

Det lages ikke fortau langs Griniveien

Reduserer arealbehov

2

Det bør legges ny turvei på strekningen mellom Gml. Ringeriksvei og Nordveien.  En del av strekningen bør gå bak Haug skole og annen bebyggelse samt bak Stubberud naturreservat.

Denne bør legges pent i terrenget, bare være gruset og koblet til eksisterende turveier.

Turveien kan fortsette på sørsiden av Griniveien etter pumpehuset og enkelt knyttes til Røyskattlia – fram til broen over Griniveien ved Fredheimlia.  Den kan også i tillegg følge opparbeidet turvei/ridesti på nordsiden opp til brua.

Derfra kan turvei gå enten på nordsiden eller sørsiden opp til Nordveien.

Uansett løsninger må det lages flere planfrie krysninger av Griniveien for myke trafikanter.

God måte for barnesyklister og alle som går på tur ut og inn av randsonen. Gir god og trygg forbindelse for gående mellom Gml. Ringeriksvei og Haug skole og videre mot kryssing av Griniveien eller til Hosle.

Undergang ved Haug skole vil føre til trygg kryssing av Griniveien av elever og turfolk og knytte sammen turveisystemet øst-vest også i dette området.

3

Hovedtraseen Griniveien med sykkelvei eller traseer for sykkel kan forskyves henholdsvis syd-østover og nord-vestover avhengig av natur og bebyggelse

Vil føre til mindre inngrep i spesiell sårbar natur og i kulturminner.

a.        

Tiltak

Fordeler, løser hvilke problem

0

Foreliggende forslag fra Statens vegvesen. Sykkelvei og fortau gjennomgående på sørsiden.

Transportsyklistene og bilistene bør bli fornøyde.

Relevante alternativ som bør utredes i en KU for hele strekningen

Tiltak

Fordeler, løser hvilke problem

1.    

Alternativ 1.

Som veivesenets forslag – men uten fortau.

Sykkelvei på en side av Griniveien, adskilt med grønn rabatt, følge veien

Kan flytte Griniveien vestover og bruke del av dagens vei til sykkelvei.

Alternativt kan sykkelveien legges på nordsiden.

Kan opprettholde bilenes hastighet.  Trafikksikkert for syklistene.

Gir beboere i Røyskattlia bedre forhold når også støyskjerm kommer.

Langs Bærumsveien mellom Ringstabekk og Jar, er det laget sykkelvei med steinkant og ikke grønn rabatt.  Vil dermed ta mindre areal brukt langs Griniveien.

Når arealet til fortau er borte, blir det lettere å plassere både bilvei og sykkelvei.

2.     

Alternativ 2:

Sykkelfelt på begge sider av Griniveien.

Standard bredde på hvert felt er 1,7 m.

Skilles fra kjørebanen med stiplet linje

Tar minst arealer, transportsyklistene oppfører seg mest som biler med bilens trafikkregler

Griniveienbroen ved Nordveien kan bygges med eget gangfelt – vi gi tilgang til turveier på nordvestsiden av Griniveien.

Tar minst areal fra hagene i Røyskattlia og fra Stubberudparken

3.    

Alternativ 3:

Sykkelvei vekselvis på den ene og den andre siden av Griniveien, via under- og overganger.  Flere varianter mulig.

Sykkelvei langs Griniveien på nordsiden frem til vis a vis Haug skole. Via undergang til Haugtunveien og videre nordover utenom Stubberud til undergang pumpestasjon, deretter på nordsiden til Grini.

Spesielt om: Sykkelvei utenom

Haug skole og husene på denne siden samt Stubberudparken:

Tar minst arealer og er en betydelig forbedring av dagens situasjon.

Bidrar til bedre tverrgående forbindelser til Marka fordi det blir flere trygge kryssingspunkt.

 Sykkelvei på nordsiden kombinert med undergang Haug skole gir forenklet kryssing og minst inngrep.

Forhindrer inngrep i Stubberudparken og ved Haug skole samt kulturminnene i samme område.

Oppdatert 2011.05.28.