Høringsuttalelse om Fossum

Planleggingen av et større boligområde og lokalsenter i Fossumområdet strider mot arealdelen av Bærums kommuneplan for perioden 2015 – 2030 og er dårlig nytt for natur og miljø. NOA har i samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd skrevet en høringsuttalelse som respons på planprogrammet for «Fossumbyen».

Finn innspillet med et tilhørende følgebrev og et støttebrev til høyre på denne siden.

Planleggingen av «Fossumbyen» er et samarbeid mellom Bærum kommune, Løvenskiold og OBOS. Løvenskiold og OBOS har begge eierinteresser i området, henholdsvis 430 dekar og 40 dekar. «Fossumbyen» blir planlagt på 470 dekar. NOA argumenterer for at utbyggingsforslaget går imot konsekvensutredning utført tidligere, og at forslaget strider mot Nasjonal transportplan og mot Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, sistnevnte nå på høring.

Noen av problemstillingene og konsekvensene for natur og miljø som kommer frem i dokumentet er hvordan CO2 utslippet vil øke radikalt på grunn av økt biltrafikk. I området ligger Smiejordet, som må bevares fordi det er dyrka jord. Det må også tas hensyn til at Fossumområdet er et prioritert kulturlandskap i Bærum kommune.

Les mer om denne saken i en artikkel på Osloby.no, som blant annet inneholder synspunkt fra politikere.