Kartlegging av grønne undervisningsområder i bydel Nordstrand i Oslo kommune

NOA har lenge ønsket å få kartlagt nærskogsområder som benyttes av skoler og barnehager. Dette fordi vi mener disse områdene er spesielt viktige som kilder for at barn og unge skal bli kjent med natur. I tillegg er disse områdene under særlig press for utbygging, når Oslo vokser. Vi takker Vanessa Marie Ellingsen, Mariann Fredriksen, Lars Fredrik Midtbø, Lea Floyd Myklebust og Liudmila Pechinkina som har kartlagt nærskogsområder i bydel Nordstrand.

Sammendrag
Befolkningsvekst fører til et stadig økende behov for arealer til transport, boliger og næring,
som setter grøntområder, friluftsliv og naturmangfold under press. Oslo kommune er i sterk
vekst, og bydelen Nordstrand er intet unntak. I denne sammenhengen er det viktig å fastslå
hvilke verdier grøntområdene har slik at verdifulle grøntområder blir bevart for fremtiden.
Mangelen på kontakt med naturen og understimulert naturfølelse hos barn og unge, er trolig
et av vår tids mest alvorlige miljøproblemer. Regjeringen ønsker derfor å satse på friluftsliv i
nærmiljøet, hvor barn og unge er prioriterte målgrupper, ettersom de oppholder seg mindre i
naturen i nærmiljøet i dag enn tidligere, hvilket i sin tur medfører mindre fysisk aktivitet.
Aktiviteter ute har bl.a. blitt inkorporert både i læreplanen for skoler og i rammeplanen for
barnehager.

I denne oppgaven er 25 grønne undervisningsområder i bydel Nordstrand i Oslo kommune
kartlagt. Grunnlaget for kartleggingen har vært de 23 svarene på et spørreskjema som ble
mottatt fra 22 barnehager og en skole i bydelen. Vi har sett på hvor viktige de forskjellige
grøntområdene er for barnehager og skoler, hvor ofte de blir benyttet samt på deres
tilgjengelighet.

De barnehagene og skolene som svarte på spørreskjemaet, vurderte kvaliteten som høy på de
fleste grøntområdene. Gjennomsnittlig lå kvaliteten på 4,61 på en skala fra 1-5. Dette gjaldt
spesielt de mest brukte grøntområdene. De fleste grøntområdene lå i nærheten av de enkelte
barnehagene og skolene. Det ble oppgitt “kort avstand” på 71% av områdene. Det viser seg
også at grøntområdene som blir brukt besøkes regelmessig. 56% av områdene blir besøkt
ukentlig.

Les hele oppgaven her

Forord
Denne oppgaven er skrevet som en semesteroppgave i emnet NATF301 Praktisk
naturforvaltning, ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), fakultet for
miljøvitenskap og teknologi, institutt for naturforvaltning (INA). På vegne av
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vi kartlagt grønne undervisningsområder i
Nordstrand bydel i Oslo kommune som brukes av barnehager og skoler. Arbeidet har vært
givende, og vi vil gjerne takke Sigmund Hågvar for gode råd og god hjelp, Vidar Selås for
god veiledning og sist, men ikke minst alle barnehager og skoler som har bidratt ved å svare
på spørreskjemaet vårt. Vi ønsker også å takke Nordseter barnehage og Rabben barnehage for
at de tok seg tid til å vise oss grøntområdene de brukte. Alle bildene er tatt av forfatterne
dersom ikke annet er oppgitt.