Kilder

Kilder

Berg, G. A., (1980) Floraen i farger 1. H. Aschehoug & Co.

Biopix: http://www.biopix.dk

Fremstad (1997) Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: 1-279.

Friluftsrådenes landsforbund (2002) Idépermen. Læring i friluft.

Dikt av Inger Hagerup: Bruk klarert med Klaus Hagerup.

Kummen, T. & Larsson, J. Y. (1990) Vegetasjonskart for Oslo. Oslo kommune, etat for miljørettet helsevern.

Lid, J. & Lid. D.T. (2005) Norsk flora. 7. utgave ved Reidar Elven. Det Norske Samlaget

Lyngheisenteret: http://www.lyngheisenteret.no

Mosberg, B., Stenberg L., Ericsson, S. (1995) Gyldendals store nordiske flora. Norsk utgave. Gyldendal Norsk forlag.

Norsk botanisk forenings plantefotoarkiv: http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/index.htm

Norsk zoologisk forening: http://www.zoologi.no

UIO: http://www.toyen.uio.no/geomus/geonett/kolsaas/kolsaas.htm

Ryvarden, L. (red.) (1993) Norges planter. J.W. Cappelens Forlag.

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) http://www.sabima.no

SABIMA-seminar om ny lov for biologisk mangfold: Professor Nils Chr. Stenseth,

UiO: Hva er nødvendig av arealer for å sikre det biologiske mangfoldet?

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Kols%C3%A5s#Geologi