Kjemper mot flatehogst i Bærum

NOA har vært på artsjakt i Bærum og funnet flere truede arter. Skog som skal flatehogges i Bærum kan nå bli spart.

Den vanligste hogstformen i norsk skogbruk idag er flatehogst. I gammel opplevelsesrik skog med artsrike økosystemer vil flatehogsten helt ødelegge skogen og disse økosystemene. I Bærum kommune er slik gammel skog planlagt hogd. NOA har vært på artsjakt i området og funnet flere truede arter, blant annet den sterkt truede arten rosenjodskinn (EN).


Området i Bærum inneholder mye død ved. Død ved er en forutsetning for mange av skogens truede arter. NOA trenger hjelp til å passe på at slike arts- og opplevelsesrike områder ikke går tapt. Ta kontakt på skogsaker@noa.no dersom du ønsker å bidra til dette i ditt nærområde.


I Bærum fant NOA den sjeldne arten klengekjuke (lys flekk på mørk flekk). Klengekjuka (rødlistet VU) lever på stokker som på forhånd er nedbrutt av granrustkjuke (mørk flekk). Klengekjuka krever derfor mer spesielle forhold og er mer sjelden enn granrustkjuka.


En annen art vi fant er bølgekjuke. Bølgekjuke finnes i eldre og gammel granskog i lavlandet. Bølgekjuke har status NT (nær truet) i rødlista.


Den mest sjeldne av artene NOA fant i Bærum er rosenjodskinn. Rosenjodskinn er en sterkt truet (EN) art i rødlista som bare finnes på Østlandet og antas å være i tilbakegang.

Skogbruket i Oslomarka
Mange tror at skogen i Oslomarka har spesiell beskyttelse, men slik er det ikke. Selv særpregede områder med mange truede arter og med store opplevelsesverdier er underlagt skogbrukets regelverk. Dette regelverket er til for skogbruk og næring, og ikke for naturverdier, friluftsliv og opplevelse. Områdene kan derfor hogges uten at det tas vesentlige hensyn. NOA arbeider for å endre måten skogbruk foregår på i Oslomarka, og har klagd på hogstplanene i Bærum. Nå avventer vi Bærum kommunes beslutning om hva som skal skje med området.

Dersom du ønsker å delta i NOAs viktige arbeid for natur og opplevelse i Oslomarka så ta kontakt på skogsaker@noa.no eller meld deg inn i NOA!