Klage på Planutvalgets omgjøring av bygningssjefens vedtak 14. oktober 2020 Arkivsak 19/17447 og 20/23823 Ringeriksveien 187 – næringsbygg

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) mener det i prinsippet er uheldig med dispensasjoner fra
vedtatt planverk. Vi viser f.eks. til utkast til ny samfunnsdel i kommuneplanen, som sier:
Som planmyndighet skal kommunen gi forutsigbare føringer i arealplanleggingen gjennom å
følge opp mål angitt i samfunnsdelen og arealstrategien i det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel, plan- og byggesaker. Her kan du lese hele klagen på dispensasjon Ringeriksveien 187.