Klage på planvedtak -Ekeberglia 61 endring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika planID 2005002

Naturvernforbundet i Bærum klager på planvedtaket. Dette er i samsvar med NiB sin høringsuttalelse i saken, datert 1. oktober 2018.

Les hele klagen her.