Klage på vedtatt reguleringsplan for Jarenlia gbnr. 66/435 og 65/222 m.fl. – detaljregulering

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til mottatt underretning om planvedtak av 10.
september 2020, og ønsker å klage kommunestyrets vedtak inn til Fylkesmannen i Oslo og
Viken. Les klagen her.