Kultur- og utsiktstur, Kringlerlia med Jutulen, Nordøst på Romeriksåsene

Av Kåre Homble og Hilde Olstad, Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum

Alt etter hvor lenge du vil nyte naturen, studere kulturminnene eller se utover Romerikssletta, kan du bruke fra 2 timer til hele dagen på denne ca. 5 km lange turen, som starter ved det gamle gårdsbruket Sø-Kringler, som har eget gårdsredskapsmuseum og bygninger som er inntil 270 år gamle. 
På Sagtomta er det gårdssag, som var i drift fra 1936-1963, og her er smie, hvilehytte for sagarbeiderne og rester etter ei tjæremile.

Ut fra Sagtomta kan en velge å krysse husmannsplassen Sarp, og så fortsette i den gamle tømmervegen fra høgdeområdene nordøst på Romeriksåsen opp gjennom Kringlerlia, eller en kan ta en sving oppom ei merkelig, gammel hule og gravrøysa like ovafor, og så gå mot tømmervegen via en 100 år gammel vannkildekum, som var vannkilden for Sø-Kringler inntil kommunalt vatn ble lagt forbi tidlig på 1970-tallet. Litt oppe i Kringlerlia er stigen lagt utenom den gamle tømmervegtraseen, for å få tørrere lende. Fra litt før stigen krysser øvre delen av en traktorveg opp fra sør, fra 1978 (merket av på kartet, men for lengst gjengrodd) kommer den igjen inn i den gamle tømmervegen, i sørkanten av et område med hønsehaukreder, og forsetter fram til Monsklopphølet, der den forlater almenningsskogen.
Herfra følger stigen tømmervegen fram til sørøst-rumpa på Nedre Kringlermåsan. 
Fra sørøstrumpa er «stigen» lagt over en kolle mot sørvestkanten av myra. Her, like ved grensa mellom Nannestad Almennings og Sø-Kringlers skog, kan det anbefales en rast, med utsikt mot hogstområdene i vest og ned mot bekken fra Gaupåsmyra. Stigen er herfra ryddet gjennom vestkanten av måsan og møter straks etter den gamle tømmervegen som kommer opp fra myra. Herfra følges tømmervegen nordvestover på nordsida av bekken fra Gaupåsmyra, til den krysser den med ei gammal klopp, og går vestover. 
Den gamle tømmervegens far er vanskelig å finne igjen i terrenget, så det anbefales å følge en nyere tømmerveg fram til skogsbilvegen Lyholvegen der denne krysser Storholtbekken, og så følge denne et par hundre meter nordover, fram til en traktorveg inn mot Gaupåsen i øst.
Den nordvestlige delen av den gamle skogen i den bratte Gaupåsen er dessverre blitt hogd, men naboeiendommen i øst framviser «urskog» blant store blokker, og mellom lia og myra, Gaupåsmyra, er det en gammel svartor/ gran-sumpskog. Eierne av de nevnte skogeiendommene meldte i 2018 inn til Viken Skog ønske om frivillig vern av en større del av eiendommene her. 

Fra Gaupåsen må en gå fritt i terrenget fram til Jutulen med alle sine 13 gravrøyser fra bronsealderen og utsikt over Romerikssletta. I lia her krysser du en stig som tok av fra den gamle tømmervegen 150 m øst for Monsklopphølet og går videre innover åsen mot Lyholen. Det anbefales en rast her oppe på Jutulen før nedstigningen til Åsvegen igjen, som går lettest ved å følge stig og seinere traktorveg ned til Gjerdinga med det gamle maskinhuset. 
For den som ikke kan komme til utgangspunktet ved Sø-Kringler ved egen hjelp, går det buss (410) minst hver annen time, avhengig av dag og tid på døgnet.