Lærerveiledning: biologi- og miljøinformasjon

Fordypningsmuligheter – biologisk informasjon

Ekle kryp

En riktig guffen side med mange ekle kryp!

http://www.nhm.uio.no/ekle_kryp/

SABIMA – samarbeidsrådet for biolgisk mangfold

SABIMA er en paraplyorganisasjon som favner biologi-forenigner for mange ulike organisme-grupper, f.eks. planter, fugler, pattedyr, insekter og sopp. Her ligger det mye biologi-informasjon. En del av foreningene har også egne opplegg som er rettet mot barn og unge. http://www.sabima.no/ (se også lenker til de enkelte medlemsforeningene nedenfor!)

Botanisk forening (planter)

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/amatorbotanikk.html

Inneholder bl.a. ”Hva er planter?”:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/hva_er_planter.html

Norsk ornitologisk forening (fugler)

http://folk.uio.no/csteel/nof/

Bli med på konkurranse! Bilder tatt fra uvante vinkler – gjett hvilke det er!

Norges sopp- og nyttevekstforbund

http://www.soppognyttevekster.no/default.htm

Se på bilder av sopp eller bli med på turer med fagfolk!

Norsk entymologisk forening (insekter)

http://www.entomologi.no/

Insekter som hobby? Eller se på bilder av sommerfugler!

Norsk limnologisk forening

http://www.bio.uio.no/foreninger/nlf/start.php

Norsk biologforening

Spør en biolog!

http://www.bio.no/

Spurv på tilbakegang – se Newton, NrK:

http://www.nrk.no/programmer/tv/newton/4766461.html

Direktoratet for naturforvaltnings side for barn og unge

http://www.ungute.no/

Er du nysgjerrig på naturen? Maja svarer gjerne på spørsmålene dine.

Har du sett et dyr eller en plante som du tror er sjelden eller truet? Fortell Murre hvor.

Også informasjon om dyr og planter, naturområder, friluftsliv.

Rødlista

Rødlistearter er negativt påvirket av menneskelige inngrep. En art som er truet står i fare for å dø ut i nærmeste fremtid. En art som er sårbar er i sterk tilbakegang. I tillegg kommer arter som er listet som sjeldne eller hensynskrevende. De fleste rødlistearter i Norge er knyttet til våtmark, skog og kulturlandskap.

Det dreier seg om mange ulike organismegrupper: krypdyr, fisk, pattedyr, fugler, insekter, planter, sopp, moser og lav.

Rødlista – se sidene til Direktoratet for naturforvaltning:

http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=1992

Naturhistorisk museum

http://www.nhm.uio.no/publikumstjenester/skoletjenester/

Grunndig bakgrunnskunnskap og mulighet for omvisning på museene og i hagen.

Miljøstatus

http://www.miljostatus.no

Hvem står bak Miljøstatus i Norge? Seriøs, lett forståelig offentlig miljøinformasjon.

Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

Innholdet på sidene er produsert og kvalitetssikret av det direktoratet som har det formelle og faglige ansvaret innenfor miljøforvaltningen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for temaene dyr og planter, naturområder og friluftsliv, mens Riksantikvaren(RA) har temaet kulturminner. Norsk Polarinstitutt (NP) ansvaret for polarområdene og Statens strålevern har ansvaret for radioaktiv forurensning. SFT har ansvaret for temaene vannforurensning, kjemikalier, avfall, klima og ozon, luftforurensning, støy og internasjonalt samarbeid.

Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er de viktigste leverandørene av data til tjenesten.

SFT, DN, RA, NP og Statens kartverk har utviklet første versjon av en egen karttjeneste for Miljøstatus. Karttjenesten er et produkt under HøyKoms fyrtårnsprosjekt: «Geoportal – Mer geodata til flere brukere».

Under finner du en oversikt over DNs stoff i Miljøstatus i Norge, med lenker til de aktuelle sidene:

BIOLOGISK MANGFOLD

Natur og arealbruk

Truede naturtyper

Elvedelta

Truede vegetasjonstyper

Vernet natur

Arealbruk

Inngrepsfrie naturområder

Kulturlandskap

Vassdrag

Vernede vassdrag

Vassdragsregulering

Dyr og planter

Rovdyr

Bjørn

Fjellrev

Gaupe

Jerv

Ulv

Hjortevilt

Laks, sjørøye og sjøaure

Gyrodactylus salaris

Lakselus

Rømt oppdrettsfisk

Utryddete og truede bestander

Truede arter

Biller, sommerfugler og karplanter

Pattedyr

Fugler

Fisk i ferskvann

Planter (karplanter)

Truethetskategorier

Fremmede arter

Planter

Insekter og snegler

Pattedyr og fugler

Marine arter

Ferskvannsarter

Fredede arter

Arter fredet etter naturvernloven

Radioaktivitet i fisk og vilt
FRILUFTSLIV

Allemannsretten

Aktiviteter

Jakt

Fiske

Friluftsområder

Markaområder

Grønnstruktur

Statlig sikra friluftsområder

Tilrettelegging

Naturvennlig tilrettelegging

Pilegrimsleden

Fylkesblomstene

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster/index.html

Botanisk og plantefysiologisk leksikon

http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm

Norsk nettskoles sammenstilling av botanisk informasjon på internett

http://www.norsknettskole.no/filer/fu02/IKT2Nh02trba/prosjekt/indexMeny.htm

Mye flott og grundig bearbeidet bakgrunnsstoff, men er nok mer aktuell som en mulig fordypning for lærere enn som noe direkte undervisningsstoff. Det kan også være en mulighet å henvise elever til deler av dette stoffet. Stor spredning fra lenker som er veldig vitenskapelig til lenker som er ganske populære.

Norges jeger og fiskerforbund

http://www.fiskeklubben.no/

Klubben for ivrige fiskere fra 7-15 år

Ivrige fuglekikkere

http://www.fugler.net/
Norske fugleobservasjoner samlet på ett sted.

To lærere

http://www.gruble.net/
Nettspill og andre aktiviteter med utgangspunkt i skolefag.

Utviklet av lærerne Øysten Emanuelsen og Stig Hamstad som jobber i Modum kommune (Buskerud).

Honoloko

http://www.honoloko.com/Honoloko.html
Lekeøy – hvor alt du gjør påvirker miljø og helse.

Honoloko er et dataspillsett på en virtuell øy, og er produsert i samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og European Environment Agency.

Marint naturreservat i England

http://www.english-nature.org.uk/virtualtours/Lundy/Lundy_Home.htm
Virtuelle turer i naturen (på engelsk)

Blekkulf

http://www.blekkulf.no/
Natur- og miljøsider for barn

RAMP

http://www.ramp.as/

Friluftslivarrangør for ungdom og familier

RAMP er tilknyttet en internasjonalt ikke-politisk og ikke-religiøs paraplyorganisajon, Rediscovery International Foundation (RIF)

WWF- pandaklubben

http://www.wwf.no/core/pandaklubben/index.asp
WWF-Norges (Verdens Villmarks fond) juniorklubb for deg under 16 år.

Wikipedia
no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
nn.wikipedia.org/wiki/Hovudside

Caplex

www.caplex.no/web/frameset/main.asp

Fra Virtuella floran:

Planter til mat:

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/mat.html

Giftige planter:

http://linnaeus.nrm.se/flora/giftig.html

Planter uten klorofyll:

http://linnaeus.nrm.se/flora/vssk.html

Kjøttetende planter

De spiser nok ikke deg, men de spiser mindre dyr! Sånn som insekter og sånn!

http://linnaeus.nrm.se/flora/kottata.html

Hovedøya-informasjon

Kombiner en fin tur med læring av planter og kulturhistorie!

http://www.hovedoya.no/html/biologisk.html

Nettverk for miljølære
www.miljolare.no/info
Opplegg for naturfagundervisning med mulighet til å registrere klassens egne observasjoner. Mulig å sammenligne med klasser andre steder i landet!

Soppherbariet

http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/

Finn ut nøyaktig hvor en soppart har vært funnet tidliger i ditt område!

Internasjonal biologi-side
nature.ac.uk
Natural Selection is a gateway to quality, evaluated Internet resources in the natural world co-ordinated by The Natural History Museum, London.

Denne fører bl.a. til Plantenes anatomi:

http://www.biologi.uio.no/plfys/haa/anatomi/anatomi.htm

Skolenettet

http://skolenettet.no

Skolenettet er Utdanningsdirektoratets tjeneste for elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.

Gå inn på sommerfugler, for eksempel!

http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=10028&scope=Scope1-7&epslanguage=NO

Mer informasjon om trær:http://www.norsknettskole.no/filer/fu02/IKT2Nh02trba/prosjekt/indexBuskerogtrr.htm