Markagrensa

Markagrensa er vedtatt i Markaloven, og definerer hvilke områder som er omfattet av loven. NOA har flere forslag om å utvide grensene.

Markaloven åpner for å justere markagrensa, og dermed gjøre markaloven gjeldene for nærliggende områder som har, eller kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet som de områdene som allerede er inkludert. NOA foreslo med bakgrunn i dette en rekke nye områder somm bør inkluderes i marka. Dette er områder som er viktige på grunn av friluftsliv og naturverdier.