Merknader til detaljregulering av boligområdet Bakåslia

Vi er spesielt opptatt av at utfylling ikke går utover bekken, at sikkerheten er ivaretatt og at det sikres tilknytning til gang- og sykkelveinettet.