Naturen i Oslos elvedaler må gis varig beskyttelse

Langs vassdragene i Oslo er det registrert store naturverdier, men ingen strekninger er vernet etter naturmangfoldloven. NOA har i brev til Statsforvalteren etterlyst informasjon om hva som gjøres for å gi naturmangfoldet i elvedalene varig beskyttelse.

Fra naturens side har Oslo-gryta trolig landets største mangfold av naturtyper og arter. Det skyldes en kombinasjon av gunstig klima, godt jordsmonn og innslag av kalkrik berggrunn. De samme faktorene lokket menneskene hit fra gammelt av, og nå finner vi landets største befolkningskonsentrasjon her. Det aller meste av den opprinnelige, artsrike naturen er i dag borte – dyrket opp eller bygget ned. Rester av viktig natur finner vi hovedsakelig på øyene og i elvedalene. Mens flere naturreservater er opprettet på øyene, er ingen av elvedalene vernet gjennom naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) er opptatt av å sikre en varig sameksistens mellom mennesker og naturmangfold i Oslo-gryta. Da må elvedalene få en langt bedre beskyttelse enn de har i dag.

Vi vil derfor gjerne vite hvorvidt Statsforvalteren har en prosess for å sikre de biologiske verdiene langs byens vassdrag. Oslo by ønsker å fremstå som den «blågrønne» hovedstaden, og i kåringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019 ble byvassdragene trukket fram som en særlig verdi. De biologiske registreringene peker på verdier også ut over det lokale nivået.

NOA har bedt om et møte med Statsforvalteren for gjensidig informasjon og oppdatering, og ser fram til et fruktbart samarbeid.

Les NOAs brev til statsforvalteren i Oslo og Viken her

Les rapport fra Elvedalsgruppen her