Naturvernforbundet i Lørenskog politianmeldte grunneieren, Oslo Universitetssykehus torsdag 15.august, 2019 for utslipp av flydiesel i Fjellhamarelva

Naturvernforbundet i Lørenskog politianmeldte grunneieren, Oslo Universitetssykehus for brudd på forurensningsloven, torsdag 15. august for utslipp av 20 000 liter giftig flydiesel i Fjellhamarelva, etter at det ble boret hull i en lagringstank ved Ahus helicopterbasen.

Potensielle miljøkonsekvenser av flydiesel lekkasjen i Fjellhamarelva

Når farlige kjemikalier får slippes ut i naturen, kan skadevirkningene fort bli store både på mennesker og naturen. 

Jet A1 flydiesel er et meget farlig stoff. Selv små mengder kan forårsake stor skade til mennesker. I datasikkerhetsbladet står det at innånding av damp fra flydiesel kan forårsake døsighet eller svimmelhet, og at stoffet kan være dødelig ved svelging eller hvis det komme i luftveiene.

Flydiesel kan også forårsake stor skade til dyrelivet.  I datasikkerhetsbladet står det at stoffet er giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftigheten av flydiesel på fisk og andre virvelløse dyr (f.eks. plankton) er avhengig av vannløseligheten til komponentene og konsentrasjon. Ved store konsentrasjoner kan eksponering for flydiesel være akutt dødelig. Lavere konsentrasjoner kan medføre ikke-dødelige effekter. Eksponering kan også påvirke reproduksjon gjennom redusert egg-produksjon, sterilitet og dårligere overlevelse hos avkom. Fugler som ender og sjøfugl som tilbringer mye tid på vannflaten er også sårbare i det tidsrommet utslippet skjedde, enten ved forgiftning hvis de svelger stoffet, eller fordi ungene nettopp er klekket, eller i ferd med å klekke.