Nei til ny helårs turvei i Vestmarka

Planområdet for ny helårs turvei i Vestmarka er foreslått utvidet av Bærum kommune. NOA mener turveien har stor negativ innvirkning på natur og rekreasjonsverdier og at hele planen må skrinlegges.

Bærum kommune planlegger på eget initiativ en helårs turvei i Vestmarka og en reguleringsplan er under utarbeidelse. Planområdet for turveien er foreslått endret på deler av strekningen, men NOA stiller seg i en uttalelse 5. januar svært kritiske til at kommunen i det hele tatt har gått videre med veiplanene.

Turveien vil ha negative konsekvenser for naturmangfold, berøre kulturminner og myrområder og gjelder paradoksalt nok strekninger som nylig er oppgradert og/eller går parallelt med allerede eksisterende veier. De planlagte inngrepene vil være negativt for naturopplevelse og redusere områdets rekreasjonsverdier. Fordelene er ikke dokumentert.

Turveiens negative konsekvenser for natur og naturopplevelse vil følgelig være større enn fordelene for natur, friluftsliv og idrett og veien kan ikke godkjennes etter markaloven. NOA anmoder derfor på nytt Bærum kommune om å avslutte planarbeidet for «helårs turvei i Vestmarka».

Les mer:

NOAs uttalelse

Naturvernforbundet i Askers uttalelse

Naturvernforbundet i Bærums uttalelse

Bærum Natur- og Friluftsråds uttalelse