Nei til skytebane og massedeponi

Et stort massedeponi og skytebane er planlagt i Gjelleråsmarka. Naturvernforbundet i Nittedal protesterer. Det samme gjør andre lokale organisasjoner.

banner i skog

Det planlagte massedeponiet og skytebanen vil bli lagt i ytterkanten av Gjelleråsmarka i Lillestrøm kommune, grensende til Lahaugmoen næringspark. Politisk førstegangsbehandling av saken vil trolig skje i Lillestrøm kommune over nyttår.

Dersom planen blir realisert, vil det bli anlagt et massedeponi som skal fungere som støyvoll. Bortimot en million kubikkmeter bygge- og gravemasser vil bli fraktet inn i området. Trailerne vil i flere år kjøre gjennom Lahaugmoen næringspark, hvor det er mange arbeidsplasser og pendlerboliger. Skytebanen skal holde åpent alle virkedager fra klokka 08 til 21 og lørdager noe kortere. Det skal skytes inntil 800 000 skudd per år, tilsvarende omtrent 2000 gevær- og pistol skudd per dag, inkludert fem til ti stevnehelger og trening for Forsvaret og Politiet.

Flere lokale organisasjoner protesterer mot det planlagte massedeponiet med skytebane. Blant disse er Holumskogen Vel og lokallagene for Naturvernforbundet i Groruddalen og Nittedal. Også flere friluftsorganisasjoner og Nittedal og Oslo kommune har protestert tidligere i prosessen.

Nærturene vil preges av støy

Gjelleråsmarka er nærskogen for folk som bor på Gjelleråsen, Stovner og Vestli og for folk i Nittedal sør (Holum Skog og Skillebekk) Også beboere i Lørenskog og på Skjetten bruker Gjelleråsmarka som sitt turområde.

Innvendingene mot skytebanen handler om at støyen vil forringe friluftslivet for tusenvis av innbyggere i Oslo nord, sør i Nittedal, i Lørenskog og i Skjettenområdet.

Gjelleråsmarka er forholdsvis liten og er omkranset av bebyggelse og gjennomfartsveier. Man må allerede i dag gå langt innover i området for å finne støyfrie naturopplevelser. Dersom massedeponiet blir realisert, blir det i tillegg tre-fire år med tungtrafikk og anleggsstøy.

skog, sti
Sti gjennom Gjelleråsmarka. Foto: H. Hånes

Naturverdier vil gå tapt

Skytebaneanlegget/massedeponiet vil ødelegge et viktig økologisk funksjonsområde for spesielle sopper og gammelskog. Planområdet ligger i nærheten av de to regionalt viktige ravinesystemene Lahaug Vest og Tærud. Ravinelandskapet er karakteristisk for Romerike og en naturlig del av Lillestrøm kommunes identitet. Ravinene kan sammenliknes med tropiske regnskoger i sin artsrikdom, noe som gjør dem til spesielt viktige å ivareta.

Skytebane og massedeponering i Marka

Det er Prosjektgruppen Lahaug Skytebane AS som har sendt søknad til Lillestrøm kommune om detaljregulering av området. Selskapet Startet som et samarbeid mellom Skedsmo skytterlag, som i dag har skytebane på Skjetten, og aktører innen massedeponering. Det eies i dag kun av aktører innen eiendoms– og  avfallsbransjen, blant annet avfalls- og gjenvinningskonsernet Ragn-Sells.

Det har vært arbeidet i lang tid for å få flyttet Skedsmo skytterlags skytebane vekk fra Skjetten. Markagrensen ved Lahaug ble justert i 2015, og 52,5 dekar tatt ut av Marka for å kunne gi mulighet et skytebaneanlegg av denne størrelse og derved flytte/nedlegge Skjetten skytebane. Men med de nye planene snakker man om en formidabel utvidelse av skyteaktiviteten, både når det gjelder åpningstiden og antall skudd, fra cirka 20 000 skudd til cirka 800 000 skudd på årsbasis. Og det trengs om lag 100 dekar, delvis i Marka. Støyvollene blir 10-25 meter høye. En kolle med gammelskog og rødlistede sopparter skal sprenges bort.

Hvorfor legge en skytebane i markagrensen når skytebaner ikke er tillatt i Marka? Eller kanskje heller spørre: Hvorfor legge et massedeponi i markagrensen? Slike deponier er heller ikke tillatt i Marka. Slik det ser ut, ble det ikke gjort noen konsekvensvurdering av denne lokaliseringen i 2015, verken når det gjelder støy, friluftsliv eller naturmangfold.

Høringer og alternativer

I tidligere høringsuttalelser har naturvern- og friluftsorganisasjoner og enkeltpersoner gått imot planene. Også Oslo og Nittedal kommuner er negative til etableringen av skytebanen/massedeponiet. Nittedal har varslet innsigelse.

I et brev av 18.05.2017 ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skedsmo kommune vurdere om det i stedet er mulig å få til et samarbeid med Fet og Sørum kommuner om en ny skytebane der eller en utvidelse av eksisterende baner

Nye Lillestrøm kommune har fulgt opp dette og kommet fram til at det er teknisk mulig å utvide noen skytebaner i tidligere Sørum og Fet kommuner.

Aksjeselskapet bak søknaden har oppsummert de tidligere høringsuttalelsene. De registrerer at mange er bekymret for situasjonen. De medgir at det er god grunn å ta dette på alvor for alle parter, men mener at  den framtidige situasjonen males svartere enn det som vil bli tilfelle når/hvis planene realiseres.

Skrevet av: Sigrid Louise Bjørnstad. Foto: Hanna Hånes og Hiltrud Hemmersbach.