Nei til utbygging av Eterfabrikken -vern om Østensjøvannet

Naturvernforbundet i Oslo sør går imot dagens forslag til utbygging av Eterfabrikktomten fordi prosjektet ligger i randsonen til Østensjøvannet naturreservat og miljøpark. Utbyggingen kan ha negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og naturverdiene ved Østensjøvannet. Samtidig trenger vi å ta vare på Østensjøvannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen i Oslo.

Planene må ses i sammenheng med øvrige planer for utbygging av området. Det er planlagt flere utbyggingsprosjekter i bydelen. Naturvernforbundet i Oslo sør er positive til fortetting langs kollektivknutepunktene så lenge det tas tilstrekkelig miljøhensyn. Når deler av byen bygges tettere innebærer det at det blir ekstra viktig å verne om grøntarealene og de viktige rekreasjonsverdiene som finnes i næromårdene. Vi trenger muligheten til å oppleve naturverdier i byområdene. Høyere befolkningstetthet i bydelen vil øke bruken av rekreasjonsområdene som finnes. For Østensjøvannet som både er et viktig naturreservat og et rekreasjonsområde, vil økt fortetting bety økt bruk og at det blir enda viktigere å bevare vegetasjonen i randsonen av området og beholde deler som er mindre i bruk.

Tomten er lokalisert langt fra eksisterende kollektivknutepunkter. Lokaliseringen av boliger her svarer ikke til byrådets mål om fortetting langs kollektivknutepunktene og redusert bilbruk. Utbygging her vil føre til mer trafikk og være i strid med nullvekstmålet for personbiltrafikken i byområdene. Dette gjør at tomten ikke egner seg til tett boligutbygging.

Lese hele vårt høringsinnspill her.