NiBs miljøvernpris

Prisen ble innstiftet på årsmøtet i 1975 etter forslag fra Bærum Miljøverns styremedlem Axel Wannag. Foruten å være et ledd i lokallagets opplysningsvirsksomhet, skal de bidra til å synliggjøre naturvernarbeidet i Bærum. Ifølge vedtektene er det styret som skal kåre prisvinneren, men medlemmene kan gjennom kalenderåret foreslå kandidater. Prisen skal utdeles på årsmøtet. 

Tabellen nedenfor viser navnene på alle som har mottatt prisen og begrunnelsen for tildelningen.

År

Navn

Begrunnelse

2021

Zsuzsa Fey

Hun har i mange år på en utmerket måte organisert og administrert slåtten på Gjettumbråtan for gjenskape en blomstereng der.

2020

2019

Ikke utdelt

Ikke utdelt

2018

Øystein Sverdrup

For den utmerkede måten han for Naturvernforbindet i Bærum organiserer bekjempelsen av den svartelistede planten kjempebjørnekjeks. Han deltar selv aktivt i bekjempelsen og deltar også aktivt i våre søppelplukke-dugnader.

2017

Ikke utdelt

 

2016

Ikke utdelt

 

2015

Nabogruppen på Fossum

For dens innsats for en moderat og for naturen hensynsfull utbygging på Fossum og for at Smiejordet skal bevares som jordbruksområde.

2014

Ikke utdelt

2013

Johan Ludvig Persbråten

Han er den siste gårdbrukeren i Bærum som bare lever av gårdsbruket, dvs. som ikke har tilleggsarbeid utenom gårdsbruket. Han driver sin gård og sin skog etter naturens grunnregler. Han representerer således noe unikt innen det gjenværende landbruket i Bærum.

2012

Rigmor Arnkværn

Hun har i forskjellige organisasjoner nedlagt et betydelig og frivillig arbeid i saker som angår natur og friluftsliv, bl. a. som leder av Bærum Natur- og Friluftsråd.

2011

Morten Merkesdal

For sin store innsats, både i arbeid og fritid, for kultiveringen av elvene i Bærum og da spesielt Sandviksvassdraget med sin betydelige lakse- og ørretstamme. Prisvinnerens credo er at vi må spille på lag med naturen.

2010

John Tibballs

For synliggjøring av Lysakervassdragets verdier – fysisk, geografisk, samfunnsmessig og historisk – og som intitiativtaker til stiftelsen av Lysakervassdragets Venner.

2009

Jolien Perotti

For sitt initiativ til opprettelsen av Øverland Andelslandbruk som det første andelslandbruket (CSA) i Norge og for sin entusiastiske måte å spre kunnskap om økologisk landbruk og viktigheten av bruk av jorda til matproduksjon.

2008

Per O. Seglen

For sitt betydelige bidrag til å dokumentere at Bærum har et unikt biologisk mangfold og blant politikerne oppnådd forståelse for at dette må tas hensyn til. Spesielt bør nevnes Seglens rapport over sommerfuglfaunaen på Isi som medførte at en plan om gjenvinningsindustri på et jorde under Isi gård isteden ble lagt til det allerede etablerte Isi avfallsdepots område.

2007

Johnny R. Pedersen

For sin betydelige innsats for å få på plass Lilløyplassen naturhus på Fornebu og for sin troverdig og levende måte å formidle kunnskaper om naturen med særlig vekt på fuglefaunaen.

2006

Morten Heldal Haugerud

For sitt mangeårige arbeid for å verne om miljøet i Skui-området og spesielt for sin innsats for å bevare natur- og kulturlandskapet og kulturminner på Jordbru. Han viser generelt et allsidig engasjement i forhold til natur og miljø i Bærum og marka.

2005

Morten Bergan

For sitt mangeårige arbeid for å sikre de grønne verdiene på Fornebu.

2004

Aksjon for drift av Kolsåsbanen

Oppnådde å få gjenåpnet Kolsåsbanen mellom Bekkestua og Kolsås og er gjennom sitt arbeid blitt en respektert ressursgruppe og motpart for politikerne og Oslo sporveier.

2003

Ikke utdelt.

2002

Anna Marie Graff

For sitt utrettelige arbeid for vern av Tanumplatået og Tanumskogen i særdeleshet, men også for sitt mangeårige målrettede arbeid for vern av Bærums natur- og kulturlandskap, både som politiker og som organisasjonsmenneske.

2001

Barnas Turlag

Dette laget i De Norske Turistforening – Oslo og Omegn har bygget opp et aktivt miljø for barn i og omkring den nyrestaurerte Sæteren Gård. Laget ved dets leder Grethe Johnsen, har lykkes i å trekke barn ut i naturen for å lære å kjenne og bli glad i den.

2000

Yngve Andersen

Som tidligere skogsbestyrer i Bærum kommune og gjennom sitt personlige engasjement i intresseorganisasjoner har han gjort en betydelig innsats for naturvern og naturforvaltning i Bærum.

1999

Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag

I særdeleshet for registreringen av fuglebiotoper i forbindelse med planene for utviklingen av Fornebu og Haga golfbane, men også for deres opplysningsvirksomhet og saklige argumentasjon overfor beslutningstakere for bevaring av fuglelivet og biologisk mangfold.

1998

Per Håkon Nervold

Som tidligere leder av Skui Vel og som privatperson har Nervold gjennom en årrekke kjempet for naturverdiene i sitt nærområde. 

1997

Trygve Rynning

Initiativtaker og leder av Jarmyras Venner. Det er i stor grad takket være hans innsats at Jarmyra unngikk et nytt skolebygg.

1996

Store Stabekk gård

Representert ved Benedicte Lorange og Mona og Sven Haaverstad for aktivt jordvern og pietetsfullt vedlikehold av gamle gårsbygninger i Bærums boligområde.

1995

Ragnhild og Johnny Fagerstrøm

Ekteparet har i mange år gjennomført selvpålagt kildesortering som har gitt som resultat at de ikke leverer avfall til det kommunale renovasjonssystemet.

1994

Bjørn Kåre Salvesen

Utrettelig innsats for Bærumsmarka og for kampen mot boligbygging i Østernvann-området.

1993

Kirsten Jacobsen

Hun har gjennom Budstikkas debattspalter gitt viktige bidrag til gavn for natur- og miljøarbeidet.

1992

Trygve Christensen

For sitt arbeid for vern av Bærumsmarka og sitt forfatterskap om markas historie. Tok initiativet til stiftelsen av Bærumsmarkas Venner.

1991

Odd Røseng

Høyt respektert innsats for plantelivet i Bærum med registrering av floaren på bl.a. Kalvøya, Tanumplatået, i Stubberud Skogpark Naturreservat og på Hosle.

1990

Torbjørn Haslestad

Åpnet Stein gård for barn for at de skulle kunne oppleve et levende gårdsmiljø.

1989

Per Øien

Per og kona Kristine bygget opp Øverland-arboretet.

1988

Ingolf Kristiansen

Lang og trofast innsats for å bevare naturkvalitetene på Kalvøya.

1987

Tanum Vel

Styret i Tanum Vel kjempet for å bevare Tanum-skogen som natur- og friluftsområde. 

1986

B. Christian Jenssen

Utviste et sterkt engasjement gjennom Folkeaksjonen mot videre utbygning av Fornebu og utfordret de politiske myndighetene til å ta miljøansvar.

1985

Teknisk utvalg i Bærum kommune

Vedtok 2 års prøvestans i giftsprøyting av veigrøfter.

1984

Skui Vel

Motarbeidet luktplagene fra Isi avfalssdeponi der VEAS mellomlagret slam. Engasjerte seg også mot motorcrossbanen som lå i naturområdet ved siden av avfallsdeponiet.

1983

Harald Kolstad

Stort engasjement for natur- og kulturvern i Bærum. Spesielt ble fremhevet hans innsats for gjennomføringen av Vestmark-vandringene i samarbeid med idrettslaget Jutul der tusenvis av bæringer har fått del i naturglede og lokalhistoriske kunnskaper.

1982

Ikke utdelt

1981

Ikke utdelt

1980

Sverre Olsen

Mangeårig, utrettelig arbeid med fiskeoppdrett og vern av fiskebestanden i Bærums vassdrag.

1979

Erik Østbye

Gårdbrukeren på Dalbo for aktivt jordvern og jordbruksinformasjon til skolebarn.

1978

Idar Dworsky

Som el-verksjef gjorde han en fremragende innsats for å skape forståelse for energisparing, bl.a. ved å arrangere temauke for elevene ved skolene i Bærum.

1977

Elisabeth Bjørnstad og Cecilie Hegle

De to pikene på 10 år protesterte mot bilvei i turveien langs Øverladselva ved Kloppa. Dette medvirket til å stoppe veiprosjektet.

1976

Stig Andersen

Pådriver bak aksjonen for å bevare bebyggelsen på Løkketangen og gamle Løkke bro. Aksjonen fikk stor oppslutning. Visjonen om et mykere samfunn og evnen til å tenke i nye baner for å nå målet lå også bak tildelingen.

1975

Nils Borchgrevink

I en årrekke har han utdypet og klargjort viktige sider ved natur- og miljøvernet gjennom sine mange leserinnlegg og artikler i aviser og tidsskrifter. Han har arbeidet målbevisst for turveier, sykkelstier og kollektivtransport og vært en ettertraktet turleder og foredragsholder.