NOA anmelder miljøkriminalitet ved Vensåsseter i Lommedalen

En av de fem forekomstene av truede arter som NOA fant i Bærum er ødelagt med hensikt. NOA frykter at flere av artsfunnene står i fare når snøen nå forsvinner.

I januar fant NOA truede arter i gammel skog ved Vensåsseter og registrerte dem i artskart. NOA påklagde kommunens vedtak om flatehogst og hogsten ble midlertidig stoppet.

Ødeleggelse av truet art
I februar var NOA på befaring i hogstområdet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hogstselskapet Viken Skog og grunneier. Under befaringen pekte NOA ut de ulike artsforekomstene for deltagerene. Kun en av de fem truede artene kunne sikkert lokaliseres fordi de andre var dekket med snø eller is. Dette var forekomsten av den truede arten klengekjuke (VU).

Da NOA senere var tilbake i området viste det seg at akkurat denne artsforekomsten var fjernet. Som foto viser, så er stokken som klengekjuka levde i saget av på to steder. Omtrent 7 meter av stokken er borte, og snittflatene i stokken tyder på at håndsag er benyttet. Biotopen der klengekjuka levde ligger nær skiløype.


Klengekjuke er en truet art (VU) etter Norsk rødliste

Anmeldelse etter Naturmangfoldloven og Straffeloven
Etter å har konsultert Økokrim om hvilke lover som kan være brutt, sendte NOA inn en anmeldelse for brudd på Naturmangfoldloven og Straffeloven til politiet i Asker og Bærum. Økokrim opplyste at det er ganske få slike saker som blir oppdaget og anmeldt og ønsket kopi av anmeldelsen. Nå gjenstår det å se om politiet kan gjøre noe med saken. NOA frykter at flere truede arter i området står i fare.

Bli med på artsjakt!
Offentlige miljødatabaser og skogbrukets kvalitetsrutiner er ikke gode nok, og skognæringen tar ikke tilstrekkelig hensyn til truede arter når de flatehogger norske skoger. Det er tilfeldighetene som rår. Innenfor teiger i Oslomarka som skal flatehogges og som NOA har tid til å besøke, finner NOA gang på gang rødlistede arter. Dersom du vil bli med på spennende artsjakt med NOA, så ta kontakt på skogsaker@noa.no. Les mer her.