NOA arbeider for varig sikring av naturmangfoldet langs Oslos vassdrag

Langs vassdragene i Oslo er det registrert store naturverdier, men ingen strekninger er vernet etter naturmangfoldloven. Statsforvalteren har tatt initiativ til verneprosess for Lysakervassdraget og supplerende vern for deler av Alna, prosesser NOA vil følge videre.

NOA etterlyste i brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken informasjon om hva som gjøres for å gi naturmangfoldet i elvedalene varig beskyttelse.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har til NOA opplyst at det er tatt initiativ overfor Oslo og Bærum kommuner til igangsetting av verneprosess for Lysakervassdraget.  Oslo kommune v/Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har i brev til Statsforvalteren 7.3.2022 stilt seg positive til forslaget. Tilsvarende tilslutning foreligger p.t. ikke fra Bærum kommune.

Videre er to strekninger av Alna meldt inn for supplerende vern. Status ukjent.

NOA vil følge opp problemstillingen videre.

Les mer:

Statsforvalteren i Oslo og Vikens brev til Oslo og Bærum kommuner 27.3.2020

Oslo kommunes brev til Statsforvalteren 7.3.2022

Supplerende vern – informasjon med kart på Statsforvalterens hjemmeside.