NOA har fått medhold i krav om utlevering av miljøinformasjon

NOA og Naturvernforbundets Skogutvalgt har fått medhold i to klager på manglende utlevering av miljøinformasjon fra Fylkesmannen og en ny avgjørelse i klage på hogstklage.

NOA/Skogutvalget har fra før fått medhold i krav om at Fylkesmannen må legge ut naturregistreringer foretatt på oppdrag fra NOA på naturbase, og medhold i kravet om at bruttolisteområdene skal synliggjøres på kildennibio.no samt naturbase.

I de ferske avgjørelsene har NOA fått medhold i krav på miljøinformasjon fra Fylkesmannen ved referat eller annen dokumentasjon fra utvalgsprosessene i MiS, og NOAs klage på Fylkesmannens avvisning av hogstklage i Hole har blitt tatt til følge.

Videre har det blitt bekreftet at det er utenfor forvaltningens myndighet å påvirke utvalget av livsmiljøer – det tilligger skogeieren fullt og helt, med skogeierforeningene som profesjonell rådgiver. Det foreligger ikke noe krav til dokumentasjon av hvor registrantene har vært, hvilket vil si at når NOAs registranter kommer inn i et område med verdier som opplagt skulle vært fanget opp av MiS, får de ikke vite om skogeiers registrant har vært der eller om vedkommende har valgt å utelate området og i så fall hvorfor.

At NOA har fått medhold i krav på miljøinformasjon er et steg i riktig retning. Men myndighetenes fravær i utvalget av livsmiljøer står på stedet hvil. Blir skogbrukslovens plikt for skogeier til å ha oversikt over miljøverdiene oppfylt?
I lys av NOAs tidligere funn og avsløringer av hogst i nøkkelbiotoper, og BioFokus sin rapport som viser at skogbruket bare fanger opp 14% av verdiene uavhengige biologer finner, tror vi ikke det er tilfellet. 

Se også:
Skognæringen vil redde klima ved å hogge mer skog
Skogeierforbundet ønsker å stoppe uavhengige registreringer 

 

Tina C. Laurendz