NOA klager på hogst i Bærum kommune

Et skogområde i Bærumsmarka med store naturverdier er godkjent for hogst. NOA mener den planlagte hogsten vil medføre en vesentlig ulempe for naturmiljøet og har derfor klaget inn godkjenningen til Statsforvalteren.

Bærum kommune har godkjent selektiv hogst i et 120 år gammelt grandominert skogområde (bestand) nordøst for Skriverberget. NOA har tidligere registrert store forekomster av rødlistede arter og død ved i forskjellige nedbrytningsstadier i det aktuelle bestandet. NOAs registreringer ble gjort i 2020 og artsforekomstene og dødvedens alder og omfang tilsier at det må ha vært til stede i stort monn også under eiendommens forrige MiS-registrering i 2014. (MiS: Miljøregistrering i Skog). Likevel er ikke området fanget opp av MiS-registreringene og ikke registrert i NIBIOs database Kilden. 

Prikkporekjuke ved Skriverberget, som den som finnes i det innklagede bestandet.  Foto: NOA 

Truede arter som prikkporekjuke og sjokoladekjuke er registrert i bestandet, i tillegg til flere nært truede arter. Likevel er ikke artsfunnene vurdert i vedtaksbrevet fra kommunen. NOA mener saksbehandlingen ikke er i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser om vurdering av kunnskapsgrunnlaget, at kunnskapsgrunnlaget viser at den planlagte hogsten vil være til vesentlig ulempe for naturmiljøet og at hogsttillatelsen derfor må trekkes tilbake . 

Les mer: 

Vedtaket fra kommunen

NOAs klage (uten vedlegg)

Redd Gammelskogens kartleggingstur fra oktober 2020

NOAs syn på skog og skogbruk   

Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog – BIOfokus sin rapport om mangelfulle MiS-registeringer i Skog