NOA påklager godkjenning av hogst i kantsone

Asker kommune har godkjent søknad om hogst i kantsonen til Asdøltjern i Vestmarka. NOA mener hogsten ikke vil ivareta kantsonens økologiske funksjon og har påklaget vedtaket.

Kommunen skriver blant annet i sitt vedtak: «Det bør kun tas ut hogstmodne trær av gran og la alt av yngre trær stå igjen samt alt av lauvtrær. I søndre del der hogsmoden gran står ned mot vannet bør også dette avvirkes pga av fra e for vindfall. Dette må det imidleritd søkes om til Statsforvalter.»

NOA mener at uttak av all hogstmoden gran vil gi en svært glissen kantsone, på linje med resultatet av tidligere omfattende kantsonehogst rundt tjernet. 

Les mer her:

NOAs klage.

Kommunens hogstvedtak.