NOA støtter uttalelse mot Jølsen næringspark i Lillestrøm

På vegne av NOA og andre tilsluttede organisasjoner har Forum for natur og friluftsliv (FNF) bedt om at planene for Jølsen næringspark avvises.

Det er planlagt en utvidelse av Jølsen næringspark, i Lillestrøm kommune, på 300 dekar. Den planlagte utvidelsen vil gå utover naturtypen ravinedal, rødlistede arter og et mye brukt friluftslivsområde. 

På vegne av flere tilsluttede organisasjoner har Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus i høringsuttalelse 4. januar bedt om at planene for Jølsen næringspark avvises.

FNF Akershus påpeker at planen er i strid med nylig vedtatt arealpolitikk fra Lillestrøm kommune og at kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig. Om en slik regulering allikevel gjennomføres må det skje som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og det må gjennomføres en prosess for vurdering av plassering av deponi i regionen sett fra et helhetlig perspektiv. I tillegg må det gjennomføres en tilstrekkelig naturkartlegging for alle organismegrupper innenfor planområdet, og det må gjøres en kartlegging av friluftslivsverdier.

NOA og Naturvernforbundet i Lillestrøm stiller seg bak FNFs uttalelse.

Les mer:

Hele FNFs uttalelse

Naturvernforbundet i Lillestrøms bekymringsmelding