NOAs innspill til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Forvaltning av areal er noe som får mye oppmerksomhet av NOA. Endringer i naturen kan føre til at arter dør ut. Hvis man ikke passer på hvor det bygges ut, kan vi ødelegge livsviktig matjord. Oslo og Akershus har et rikt biologisk mangfold som må tas hensyn til, både med tanke på arter og på dyrkbar jord.

NOAs innspill finnes i listen til høyre.

Forslaget til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utarbeides av Plansamarbeidet, som er et samarbeid mellom kommunene i Oslo og Akershus. Høringsforslaget av planen finnes på nettsidene til Plansamarbeidet.

NOAs forventninger til denne planen er at den også skal ta hensyn til vårt naturlige livsgrunnlag i møte med befolkningsvekst og økonomisk vekst. For å få til et mål om et natur- og miljøvennlig arealforvaltning og samferdsel må dette tas hensyn til. I NOAs uttalelse kommer det frem at det er enighet om at det er viktig å satse på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Men det som NOA mener er viktig, er å samtidig aktivt redusere bilbruken. Det er også mulig å lese om dette i medlemsbladet Grevlingen nummer 1/2015.