Nordmarka Krokskogen Landskapsvernområde

Fire og år og mange diskusjoner har ført frem til et nytt type verneforslag. Vi ser for oss et større landskapsvernsområde nord i Nordmarka og på Krokskogen som sikrer restaurering av borealt skogøkosystem, gjennskaper store sammenhengende skogsområder med naturpreg i Marka og samtidig gir rom for produksjon av tettvokst høykvalitetstømmer, basert på fleralderskogbruk.

eventyrskog

NOA har utarbeidet et gjennomarbeidet verneforslag for Nordmarka og Krokskogen. Forslaget tar inn ulike skogsinteresser, samtidig som det ønsker å fremme det biologiske mangfoldet gjennom vern og restaurering.

Les hele verneforslaget her