Omfattende bygging av skogsbilveier planlegges i Sørmarka

Det er søkt om å få bygge 6,4 km ny / oppgradert landbruksvei i Sørmarka mellom Siggerud og Langhus. Veiene vil medføre store inngrep i et viktig friluftsområde i Marka. NOA og lokallaget har gitt uttalelser til behandlingen av søknaden og vil følge saken videre.

Søknaden gjelder, ifølge opplysninger gitt i søknaden, nyanlegg av landbruksveiklasse 3 (1 090 meter) og oppgradering til landbruksveiklasse 3 (5 320 meter). Søknaden omfatter to ulike strekninger, med flere forgreninger. NOA og lokallaget i Nordre Follo har gitt uttalelser til landbrukskontorets behandling av søknaden.

Tiltaket som er omsøkt, innebærer et massivt inngrep i et viktig friluftsområde i Marka. Veiene som søkes oppgradert har per i dag en standard tilsvarende landbruksveiklasse 7 eller 8 (traktorvei). Oppgradering fra traktorvei til bilvei, landbruksveiklasse 3, må klassifiseres som nybygging.

NOA mener søknaden må vurderes opp mot markalovens formål og at det skal vurderes konsekvensutredning før vedtak fattes. Naturvernforbundet i Nordre Follo  går i sin uttalelse mer detaljert inn i ulempene for natur, miljø og friluftsliv.

NOA kan ikke se at de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet og naturmiljøet gir grunnlag for å godta søknaden.

Les mer: