Onsdagsforum: Biologisk mangfold i kystsonen

En onsdag i måneden arrangerer NOA Onsdagsforum der ulike frilufts- og naturvernspørsmål.

Hvordan kan NOA best møte utfordringene som det store presset på det biologiske mangfoldet ved Oslofjorden skaper? Hvordan skal vi takle konflikter mellom allmennhetens tilgang til strandsonen og negativ påvirkning av verneverdiene? Hva vet vi om verdiene som ligger under vannet?

Innleder: Jørn Erik Bjørndalen, UMB/NOA

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (se kap. 5.  Kystkommunene i Oslofjordregionen)

SSB: Byggeaktivitet i strandsonen2012-2013, Miljøstatus: Strandsonen, Lovdata: Forskrifter for fuglefredningsområder

DittOslo: Oslo-folk får stadig mindre tilgang til strandsonen NRK: Forurensing på Langøyene

Nøttekråka: Temanummer om strandsonen og Bærum kommune: Livet i fjæra

Havforskingsinstituttet: Ålegressenger

AdvokatenHjelperDeg.no: Allemannsretten ved ferdsel i strandsonen og Miljødirektoratet: Brosjyre om allemannsretten i strandsonen