Oppstart av detaljregulering «Kollen»

NiNFs svar til Nordre Follo kommune og arkitektfirmaet bak detaljregulering av Kollen på Kolbotn.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING – Nybakken, felt BF – PlanID 202003, Kolbotn – utvidelse av planområdet

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering – Nybakken, felt BF på Kolbotn i nordre Follo Kommune.

NiNF registrerer at Nordre Follo Kommune har bedt om at detaljreguleringen også skal omfatte grøntområdet vest for Skiveien – Kollen. Kollen er en grønn oase i Kolbotn sentrum og må ikke bygges ned. Vi har registrert ca. 165 forskjellige planter som vokser på Kollen og vi er opptatt av å ta vare på de kvalitetene som området har (se vedlegg 1).

Vi skulle derfor gjerne sett at hele området mellom Skiveien og jernbanen blir omfattet av reguleringsplanen. Det gjelder området rundt «Menighetshuset» og sørover. Tar vi med dette området, vil vi få med hele bekkeløpet og veiskråningen og kan se grøntdraget i en helhet.