Plan for ny skogsbilvei i Østmarka må skrinnlegges!

Denne høsten behandles en søknad fra Losby Bruk AS om en ny skogsbilvei i Marka. Veien vil innebære omfattende terrenginngrep i viktige natur- og friluftslivsområder i Østmarka. NiL mener veien ikke kan godkjennes uten reguleringsplan og vurdering og avveining opp mot markalovens formål.

Det er urovekkende at Losby Bruk AS planlegger å bygge en ny 4-km lang og 4,5 m bred skogsbilveien øst for Elvåga i Østmarka for å få bedre tilgang til over 4000 dekar hogstmoden skog. Veien vil i store partier følge hoved skiløypa mellom Mariholtet og Vangen i et område med store deler naturskog, som i dag fremstår praktisk talt uten inngrep. Miljøverdier har ikke vært registrert i området etter 2003. Grunneiers egen landskapsplan angir 2020 som frist for ny registrering. Losby Bruks søknad bør få avslag inntil naturverdiene er kartlagt tilstrekkelig. 

Høringsfrist for søknaden går ut 1.10.2022.  Saken kommer formodentlig til politisk behandling i Lørenskog kommune i løpet av høsten. NiL sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akreshus har sendt en felles utalelse om Dammyrveien til Regionkontoret Landbruk, som skal komme med en anbefaling til kommunestyret.