Pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker

Her har edelgrana spredd seg i naturreservatene og fortrenger mange av de sjeldne og truede plantene som finnes her. Bli med på hyggelig sosial dugnad. Det blir kaffe og enkel servering.

Bli med på edelgrandugnad for å redde den unike naturen på Løkeneshalvøya.

Oppmøte: parkeringsplassen ved Spiradammen, Løkeneshalvøya, Asker

Kontaktperson: Siri Khalsa tlf: 46796423 og Honorata Kaja Gajda  tlf: 97 63 97 83

Dugnaden arrangeres i samarbeid med Botanisk Forening, WWF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

På Løkeneshalvøya i Asker har den svartelistede (HI – høg risiko) edelgrana (Abies alba) spredd seg i naturreservatene der den danner tette matter og fortrenger de mange sjeldne og truede plantene som finnes der. Fylkesmannen i Oslo og Akershus stiller med utstyr og mat. Og det blir grilling og kos med litt faglig påfyll. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde et av de mest artsrike områdene i Oslofjorden:) Del gjerne følgende facebookevent om dugnaden.

Dugnaden: Dugnaden går ut på å rydde små edelgranplanter som danner tette matter i skogen. De store trærne er allerede fjernet. Vi har med utstyr. 

Bakgrunnsinformasjon

For Løkenes er det påvist flere fremmede arter, men det er særlig en håndfull arter som kan påvirke det stedegne biologiske mangfoldet negativt. Særlig aktuell er edelgrana, som på sikt vil kunne forringe truede naturtyper om den ikke bekjempes. Målsetninger og anbefalte tiltak for edelgran er tatt inn i forvaltningsplanen. Spredning av frø fra edelgrana fører til stadige oppslag av småtrær i verneområdene.

Forvaltningsplan for naturreservatet

Løkeneshalvøya

I en kartlegging av naturverdier på Løkeneshalvøya, oppgir Stabbetorp m.fl. (2000) ca. 550 ulike arter karplanter som påvist for området, hvorav ca. 40 ikke er påvist etter 1970. Noen av disse forekommer utenfor verneområdene, men disse har uansett en meget rik flora, blant de høyeste artstall i Norge sett i forhold til arealet. 24 arter er rødlistet, hvorav 8 er truet (1 CR, 2 EN, 5 VU). Arealene med åpen grunnlendt kalkmark i Spirodden naturreservat har kanskje størst artsmangfold, og huser flere rødlistede, eller andre kravstore arter av karplanter. Edelløvskogstypene, inkludert kalklindeskog, er de viktigste hotspot-habitatene for rødlistearter.