Rapport om naturverdier i Østmarka er ferdig

Fagrapporten gir blant annet en oversikt over naturverdiene i området i dag, skjøtsel og restaurering  som vil være positivt for naturkvalitetene og en vurdering av området i en nasjonal og landskapsøkologisk sammenheng». Rapporten vil utgjøre et viktig naturfaglig kunnskapsgrunnlag for den videre verneplanprosessen i Østmarka. Samtidig vil også annet kunnskapsgrunnlag, blant annet om tekniske inngrep, være viktig for hvilke arealer som kan inngå i en nasjonalpark i Østmarka.