Rødlista

Rødlista (Rødlistearter)

Rødlistearter er negativt påvirket av menneskelige inngrep. En art som er truet står i fare for å dø ut i nærmeste fremtid. En art som er sårbar er i sterk tilbakegang. I tillegg kommer arter som er listet som sjeldne eller hensynskrevende. De fleste rødlistearter i Norge er knyttet til våtmark, skog og kulturlandskap.

Det dreier seg om mange ulike organismegrupper: krypdyr, fisk, pattedyr, fugler, insekter, planter, sopp, moser og lav.