SAMSTEMMIG MILJØBEVEGELSE KREVER OPPRETTHOLDT MEDVIRKNING I MARKA

Rett før sommeren 2017 kom det forslag om endring av Skogbruksforskriften. Miljøbevegelsen står samlet om kravet til fortsatt medvirkning i Marka! Det er viktig at også Markaorganisasjonene blir hørt når skogbruket blir utført i Marka.

Forslaget til ny skogbruksforskrift for Marka er en alvorlig trussel mot naturmangfoldet og friluftslivet i Marka, og forrykker balansen mellom skogbruket og miljøinteressene i næringens favør. Derfor går alle Marka-organisasjonene samlet mot de endringene til forskrift for skogbruket i Marka som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fremmet. Det samme gjør alle de store, nasjonale naturvernorganisasjonene.

I ly av sommerferien og valgkampen fremmet LMD et forslag til ny forskrift for markaskogbruket som i praksis ville frata organisasjonene deres rett til formell medvirkning og påvirkning av skogbruket i Marka. En plikt til forhåndsgodkjenning foreslås redusert til meldeplikt, og mellom 1/3 og halvparten av hogsten blir helt unntatt meldeplikt. I tillegg foreslås det å ta bort alle de detaljerte reglene for særlige hensyn til landets desidert viktigste mråde for friluftsliv. Skogbruket er den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker opplevelsesverdien i Marka.

Organisasjonene samlet seg til to omfattende felles høringsuttalelser, som bl.a. omfattet følgende:
 

  • Krav om fortsatt full adgang til medvirkning
  • Meldeplikt for alle hogster
  • Opprettholdt miljøkrav til Markaskogbruket
  • Kunnskapsbasert forvaltning
  • Krav om registrering av Markas natur-, kultur- og opplevelsesverdier

Organisasjonene peker på et gjennomarbeidet forslag til ny forskrift som flere Markaorganisasjoner sto bak i 2009 som et bedre alternativ til ny forskrift, og som i vesentlig større grad ivaretar Stortingets forutsetninger for revisjonen og andre offentlige føringer på feltet.

Sabima, Naturvernforbundet og WWF sin uttalelse

DNT, OOF og FNF sin uttalelse