Skal ikke rulle over markaloven ved Haneborgåsen

Lørenskog kommune sammen med Selvaag AS nå revurderer forslag om å bygge en asfaltert rulleski trasé innenfor markagrensen ved Haneborgåsen. Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) stiller seg skeptisk mot forslag om å bygge en asfaltert rulleski trasé innenfor markagrensen ved Haneborgåsen.

NiL mener at  idrettsaktiviteter som rulleski egner seg dårlig i den
uberørte naturen og dessuten at det må kunne finnes andre egnede
steder å plassere en rulleski trasé enn i Haneborgåsen.

Styremedlemer fra NiL hadde en møte 02.10.18 med prosjektleder Trond Svendsen i Lørenskog kommune om rulleskiløypeplanene. Prosjektgruppen har fått en tilleggsbestilling på å utrede rulleskiløype utenfor marka, så det  kan vel gå mot at planene i Skjettenåsen skrinlegges.

NiL mener at en asfaltert rulleski trasé er i strid med hovedmålet med markaloven, nemlig at naturen skal vernes fra slitasje og overbruk avmennesket. Tidligere undersøkelser av området Skjettenåsen har viste at det består av lokalt viktige naturtyper, samt urskog/ gammelskog og myrskogsmark (Blindheim, T og Løvdal, I, 2002-2003, Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Skedsmo kommune; Miljødirektorat, 2002; Naturtyper). Dessuten har området en velutviklet ravinedal, en naturtype som er i sterk tilbakegang og som er rødlistet som sårbar (VU) (Bendiksen, E. 2014. Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier – NINA Rapport 1068)