Slåttedugnad på Huseby 12. september 2019

Stor innsats og god stemning

Naturvernforbundet i Oslo Vest (NOV) har over noen år organisert årlige slåttedugnader på et åpent engareal vest for Gardeleiren på Huseby. Arealet utgjøres av en sørvestvendt skråning under og øst for høyspentledning som går gjennom området. Arealet er en del av den kommunalt vernede Mærradalen. Totalarealet er på nærmere 8,5 dekar, men NOV har årlig bare slått noen dekar av dette. Vegetasjonen har vært betegnet som kalktørreng med en blanding av knollmjørturteng og dunhavreeng (Blindheim, Terje. Biofokus). Men innslaget av fremmedarten canadagullris er betydelig. Canadagullris står høy og gul over store deler av arealet. Man kan også finne andre fremmedarter som russekål og hagelupin. Det kan se ut som det har vært en viss tilbakegang av canadagullris på deler av arealet, men det er fortsatt store mengder igjen. Forhåpentligvis så har de årlige slåttedugnadene hatt en viss effekt. Håpet er, gjennom jevnlig skjøtsel, å få tilbake mer av den opprinnelige urteenga. Kravstore og delvis sjeldne engarter som smaltimotei, vårstarr, vårveronika og bekktimitian har vært registrert her tidligere. En mindre del av arealet ble slått i forbindelse med Bynaturens dag den 2. juni i år. NOV har over en årrekke fått bistand og hjelp fra Jan Häusler i lokallaget til Naturvernforbundet i Asker. Haüsler stiller med slåmaskin og andre redskaper. Det ble servert varm indisk curry i forkant. Syv personer deltok på dugnaden. Ett betydelige mengde gras og andre planter ble samlet. Høylasset vil fraktes ut av området og destrueres.