Styrereferat fra 11. mai 2022

Styret er positiv til å bidra økonomisk i gjennomføring av rettssak i forbindelse med utbyggingen på Brennatunet dersom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus finner at dette er eneste farbare vei for å forhindre bygging innenfor markagrensen i Sørkedalen. Lokallaget stiller seg også positive til å betale for en utredning vedr. lovligheten av en planlagt rulleskitraseè på Sognsvann.

REFERAT FRA STYREMØTE
Dato: Onsdag 11. mai Kl. 18:00 – 20:00 Sted: Samfunnshus Vest på Røa Rom: Hjørnestuen

Tilstede: Colin Murphy, Anne-Lise Grenborgen, Ida Jensen, Astrid Kallhovd, Jürgen Breiter, Jon Gudbrand Fliflet

Forfall: Dag O.Hessen

11/22 Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt
Saksliste godkjent. To saker til eventuelt innmeldt av Jon Gudbrand Fliflet. Oppfølging av saken om Brennatunet og planlagt rulleskiløype på Sognsvann.

12/22 Strategidiskusjon
Anne-Lise orienterte fra årsmøte i Naturvernforbundet i Oslo Og Akershus. Colin Murphy orienterte fra landsmøte i Naturvernforbundet i 2022.

Vedtak:
Styret hadde en innledende strategidiskusjon («Hvordan bør vi arbeide i styret og i laget for å ivareta naturvernarbeidet i våre bydeler?»). En sommeravslutning arrangeres for styret i andre halvdel av juni hvor man fortsetter diskusjonen om strategi og arbeidsform.

13/22 Bynaturens dag 2022

Vedtak:
Drøfting av innhold og opplegg for Bynaturens dag på Bygdø utsettes til etter det første planleggingsmøte mellom Bygdø Kongsgård, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest er avholdt.

14/22 Bypark Ullern

Vedtak:
Naturvernforbundet i Oslo Vest tar kontakt med velforeninger og eventuelle andre aktuelle foreninger i Ullern bydel for å høre hvilke forslag de eventuelt har planlagt å fremme mht. bypark Ullern. Lokallaget vurderer og støtter gode forslag fra velforeningene og eventuelle andre foreninger på hvordan man kan ta vare på og utvikle grøntområdene i Ullern bydel.

15/22 Revisjon av småhusplanen

Vedtak:
Naturvernforbundet i Oslo Vest stiller seg i hovedsak positiv til forslagene som er fremmet av Plan- og bygningsetaten når det gjelder revisjon av småhusplanen. Colin utarbeider forslag til høringssvar basert på tidligere innspill fra lokallaget og eventuelle merknader til enkelte av bestemmelsene i den reviderte planen.

16/22 Stedsanalyse bl.a. Røa Øst og Vækerø

Vedtak:
Naturvernforbundet i Oslo Vest forutsetter at det gjennomføres grundige konsekvensutredninger der man vurderer virkning på natur og miljø inkludert virkning på mikroklima, luftstrømmer og annet som kan påvirke naturen i bl.a. Mærradalen.


17/22 Oppfølging fra styremøte 3.11.21

a) Utsetting av lakseyngel i Lysakerelven – støtte til mediekampanje (Lysakervassdragets Venner)

Vedtak:
Saken utsettes.

b) Fastsetting av dato for slåttedugnad på Hovseter

Vedtak:
Colin Murphy finner en aktuell dato og ettermiddag i juni for gjennomføring av slåttedugnad på Huseby i Mærradalen. Det avklares i forkant om Forsvarets driftsdivisjon ønsker å samarbeide om slåttedugnaden.

18/22 Orienteringssaker
a) Klesbyttedagen
b) Brennatunet
c) Guidet tur i Mærradalen 10. mai organisert av NOA og NOV for Kreftforeningen
d) Generasjonslekene på Ris Skole på Vinderen 11. juni, kl. 11:00 – 15:00
e) Filipstadutbyggingen seminar 10. mai

19/22 Eventuelt

a) Brennatunet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus arbeider med å få klarhet i om Sivilombudet vil foreta seg noe videre i saken. Nå etter at Statsforvalteren har gitt en ny vurdering av utbyggingen på Brennatunet etter riktig paragraf, men med samme konklusjon som tidligere dvs. at utbyggingen godkjennes.

Vedtak:
Naturvernforbundet i Oslo Vest stiller seg positiv til å bidra økonomisk i gjennomføring av en rettssak dersom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus finner at dette er den eneste farbare vei for å forhindre bygging innenfor markagrensen i Sørkedalen. 


b) Rulleskiløype på Sognsvann

Det er planlagt en rulleskitraseé på Sognsvann. Traseén vil ta en stor del av Gaustadjordet og legge beslag på dyrka jord. Deler av traseén vil i tillegg ligge innenfor Markagrensen. Bymiljøetaten har hatt som målsetting å sende planen til Plan- og bygningsetaten høsten 2021. Men dette har ennå ikke skjedd.

Vedtak:
Naturvernforbundet i Oslo Vest er positive til å betale for å få utredet lovligheten av rulleskitraseèn på Sognsvann. Utredningen kan gjennomføres av Nikolai Winge gjennom firmaet Holth & Winge. Lokallaget v/Jon Gudbrand Fliflet konfererer med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus v/Håkon Eide Gundersen og Nikolai Norman om bestillingen av en slik utredning.