Sykkelvei med fortau langs Griniveien – endret plangrense

Bærum kommune

Områdeutvikling

Kopi: Natur og idrett, Parkgruppa: Eilev Gunleiksrud

Natur og idrett, Fagansvarlig kulturvern: Liv Frøysaa Moe

Miljørettet helsevern: Merete Larsen Husby

Ref: 11/150118 /HKRIST datert 17.10.2011

                                                                                                                                        Bekkestua 14.11.2011

Høring:

Varsel om endret plangrense – Griniveien fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – detaljregulering.

Vi viser til brev av 17.10.2011 fra Bærum kommune – områdeutvikling. Samtidig vil vi vise til vår høringsuttalelse av 22.05.2011 angående varslet om planprogram og detaljregulering.

I og med nåværende varsel om utvidet plangrense ser vi det ennå mer påkrevet at planprogram og konsekvensutredning (KU) utvides til å gjelde mer enn Stubberud skogpark.

Sitat fra vår forrige uttalelse: ”Framkommelighet og sikkerhet for ”alle” kategorier trafikanter og turfolk langs Griniveien er en stor utfordring, og vi er glad for at kommune og vegvesen sammen tar tak i denne utfordringen. Samtidig er det slik at det ikke finnes én god løsning på utfordringen. Ulike løsninger vil ha ulike konsekvenser for naturressurser med bl.a. dyrket mark og naturreservat, kulturminner og kulturmiljø, for transportsyklister, for turfolk (gående og syklende), – og for bilister. Forslaget til planprogram gjør kun summarisk rede for formål, fremdrift og utredning knyttet til Stubberud skogpark. Medvirkning er ikke omtalt, og forslaget gir svært dårlig grunnlag for innspill og vurderinger. Vi mener, ut fra PBL med veiledning, at det er berettiget å kreve at det utarbeides et langt mer grundig forslag til planprogram til offentlig ettersyn, basert på PBL og hensikten med et planprogram. Vi mener også at en vil styrke plangrunnlaget, planprosessen og valg av løsning ved å utrede konsekvensene av valg av ulike alternativ og med det ikke avgrense KU til bare inngrep i naturreservatet.”

Vi ber derfor om at tiltakshaver tar stilling til vårt ønske om utvidet planprogram først.

Til det utsendte varsel har vi følgende kommentarer:

Når vi ser den endrede plangrensen for det som fortsatt heter sykkelvei med fortau, ser vi det påkrevet å gjenta og forsterke våre kommentarer fra høringen i mai:

Nordhaug gård er regulert til spesialområde bevaring.

Bebyggelsen sør for Haug skole er regulert som kulturmiljø med kulturminnene Gamle Haug skole fra 1865 og Haug skole fra 1905. De gamle skolene med uthus og bryggerhus er fortsatt i bruk. Sør for dette kulturmiljøet ligger også kulturminnet husmannsplassen Petersborg som fortsatt er bebodd.

Stubberud naturreservatet er landets eldste fredede skogpark.

I tillegg er Griniveien omgitt av dyrket og dyrkbar mark.

Griniveien oppleves i dag som en barriere mellom innbyggerne og Marka. De fleste kryss kryssingspunktene i dag oppleves som farlige når de ikke er planfrie. Det er viktig ikke å forsterke disse inntrykkene, men heller skape bedre løsninger.”

Tilleggskommentar angående Sauejordet

Den utvidede plangrensen går inn på det som av befolkningen kalles for Sauejordet. Dette området er i dag et av de mest brukte grønne nærområdene i Østre Bærum – hele året. Det er dessuten svært mye i bruk av elever fra Haug skole og barn fra Hosle barneskole samt barnehagene i området.

Det er aktiv beiting på jordet av sauer, hester og krøtter og området krysses av to store turveier og av mange skiløyper om vinteren. Området er gjerdet inn, også mot Stubberudparken, og har porter som holdes lukket i beitetiden.

Samlet viser dette at en sykkelvei gjennom dette området må avvises på grunn av alt for stor inngripen i kultur-, naturvern- og landbruksområder.

Vi vil gå sterkt imot at det anlegges asfaltert sykkelvei i den traseen vi har pekt på som turvei:

  1. Området er et usedvanlig vakkert LNF-område som også inkluderer en verdifull fredet naturpark. En asfaltert vei vil være et svært fremmed element. Stubberud skogpark vil bli inneklemt mellom to asfalterte veier.

  2. Blir dette en trase for raske transportsyklister, må sykkelveien gjerdes inn mot Sauejordet i en svært lag strekning, det går beitende dyr langs hele traseen helt fra Griniveien. For å hindre påkjørsler av dyr og barn, må det være flere porter som må holdes lukket hele året. Områdets åpne karakter vil forsvinne og fragmentere Stubberud, beiter, grønne områder og dyrket mark.

Alternativ trase for turvei langs Griniveien

Vi har blitt oppfordret til å komme med et konkret innspill som kan løse behovet for transportsyklister og turfolk på strekningen mellom Gml. Ringeriksvei og undergangen ved pumpestasjonen. Vårt innspill er vist på vedlagte kart. Vi har lagt til grunn at det ikke er behov for fortau langs den sterkt trafikkerte Griniveien, men at en egen turveitrase i området kan være nyttig. Vi er også av den oppfatning at et sykkelfelt med et fysisk skille mot Griniveien må være tilstrekkelig for transportsyklister i dette området, kombinert med nedsatt fartsgrense.

Som en del av et utvidet planprogram og en KU foreslår vi at det utredes en turvei – smal, gruset vei– som går øst for bebyggelsen ved Griniveien og Haug skole, på Haugtunveien, gjennom ei grind til Sauejordet, langs en traktorvei på Sauejordet parallelt med Stubberudparken, gjennom ei grind og så langs jordekanten mellom Stubberud og Bråtajordet, over bekken ved Hosletoppen 56 og under Griniveien ved pumpestasjonen. Se vedlagte kart.

Vi imøteser fortsatt informasjon om det videre arbeidet med å sikre syklende og gående av ulike kategorier trygge traseer langs Griniveien og forventer et godt samarbeid i den videre prosessen.

For øvrig viser vi til vår tidligere høringsuttalelse med vedlegg.

Vennlig hilsen

Bærum natur- og Friluftsråd

V/ Rigmor Arnkværn, leder, (sign.)

Hosle Vel

V/Ragnar Høeg (sign.)

Naturvernforbundet i Bærum

v/Bjørg Petra Brekke (sign.)

Furubakken Vel

V/Rigmor Arnkværn (sign.)

Bærumsmarkas venner

v/ Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen

Bærum Turlag

v/Einar Skage Andersen (sign.)

Asker- og Bærum Historielag

V/Frøydis Bryhn Ross (sign.)

Oslo og Omegn Friluftsråd

Bente Mjøs (sign.)

Haug skole og ressurssenter v/Nina-Irene Braathen, Undervisningsinspektør (sign.)

Oppdatert 2011.11.28.