Tanumplatået – et nasjonalt verneverdig kulturlandskap

Stiftelsen Siste Sjanse (nå Biofokus) presenterer i denne rapporten en oversikt over dokumenterte verneverdier i kulturlandskapet på Tanumplatået i Bærum kommune, Akershus fylke, per februar 2003.

Tanumplatået fremheves som et nasjonalt verneverdig kulturlandskap av overordnede myndigheter, fagmiljøer og interesseorganisasjoner. Tanumplatået har i dag kommuneplanstatus som et LNF-område med kulturlandskapsinteresse.

Rapporten belyser og beskriver Tanumplatåets kulturminner, naturverdier, friluftsverdier, pedagogiske verdier og opplevelsesmessige verdier. Trusselbildet mot verneverdiene vurderes og eksemplifiseres.

Rapporten et utarbeidet på oppdrag av Naturvernforbundet i Bærum og kan lasted ned her i PDF-format.

Oppdatert 2012.04.18.