Tanumplatået og Sørkedalens kulturlandskap må sikres i Bærums arealplan

NOA har i innspill til Bærum kommunes arbeid med kommuneplanens arealdel pekt på behovet for å sikre de unike verdiene knyttet til Tanumplatået og Fossum-områdets viktige del av Sørkedalens kulturlandskap.

NOA har gitt to innspill til planarbeid/planprogram som har vært til høring i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Bærum for perioden 2022-2042:

1. Tanumplatåets unike kulturlandskap må sikres varig mot ytterligere nedbygging

2. Fossum må innlemmes i Sørkedalens utvalgte kulturlandskap

Les hele NOAs uttalelse her.