Urimelig verne-nekt

Løvenskiold vil ikke verne mere av sine skoger i Marka. Det er helt urimelig.

Gjennom ordningen frivillig vern får skogeieren utbetalt vesentlig mer for å verne skogen enn det er mulig å ta ut gjennom hogst. Utbetalingen er – i motsetning til hogstoppgjøret – skattefri. Retten til jakt og fiske beholdes, det samme gjør retten til å bruke/leie ut hytter og husvære. Eiendomsretten er i behold, i fall vernet – mot all formodning – engang skulle bli opphevet.
Det eneste Løvenskiold oppnår er fortsatt å kunne meie ned uerstattelig skog, skog som er avgjørende for å opprettholde mangfoldet av planter og dyr, og til glede for friluftslivet. 
Bedriften oppgir at 11,4 % av eiendommen er fredet mot skogsdrift. Det er feil. Bare 6,5% av Løvenskiolds skoger er beskyttet mot drift gjennom vern som reservat eller friluftslivsområde. Det er således langt igjen – både til Stortingets målsetting om vern av 10 % av skogen og til FNs mål om vern av 17 % av alle naturtyper.
Det er på høy tid å verne de siste naturskogene og andre områder med store naturverdier i Marka. Det haster – bare 14 % har unngått flatehogst – så langt. Og hogstmaskinene går to skift hver dag.

86 % av Marka har undergått flatehogst og gjenplanting. Ofte blir det rene granåkre.