Utbygging av Varingskollen

Å bygge et stort regionalt idrettsanlegg i nærnaturen er ikke forenlig med Markaloven. I en høringsuttalelse ber Naturvernforbundet i Nittedal om grundige konsekvensutredninger for både folkehelse, miljø og natur.

foto varingskollen
Varingskollen omfatter alpinanlegg, stier og gamle sleper og er et mye benyttet nærtur-område. Utsnitt av Nittedal kommunes planprogram 2022.

Nittedal kommune har sendt planprogrammet for utbygging av Varingskollen på høring. Det innebærer at kommunen ber om kommentarer til formål, planprosess (blant annet hvem som skal høres) og konsekvensutredninger.

Naturvernforbundet i Nittedal varsler protester mot å utvikle Varingskollen-området til en stor idrettsarena. Dette er ikke forenlig med Markaloven og ønsket om å utøve friluftsliv nær der folk bor. Gamle stier og sleper som er ryddet på dugnad, kan bli ødelagt.

Forbundet ber om at det i konsekvensutredningene skilles mellom konkurranseidrett og folkehelse, og at det i tillegg legges vekt på naturmangfold og kulturminner, inkludert Nitelva med tilførselsbekker.

Hele uttalelsen

Hele uttalelsen følger her:

Referansegrupper

Naturvernforbundet ber om at forbundet og andre miljø- og naturvernorganisasjoner i Nittedal inkluderes i referansegruppen.

Ikke forenlig med marka-loven

Ifølge planen skal anlegget utvikles til en stor, regional idrettsarena for alpint, skiskyting og langrenn samt være friluftsport til Nordmarka nordvest. Det er også uttrykt behov for anlegg av flere sykkelstier. Naturvernforbundet vil allerede nå varsle protester mot å utvikle området til en stor idrettsarena. Dette er ikke forenlig med Markaloven. Jfr Naturvernforbundets høringsuttalelse til arealplanen som ble behandlet 8.8.2019.

Store idrettsanlegg er i konflikt med friluftsliv og naturopplevelser. Dagens alpinanlegg er viktig for grupper som driver alpinsport, men en utvidelse og styrking av alpinsporten kan ikke rettferdiggjøre tapet av viktige nærnaturområder og kulturminner som utvidelse av anlegget kan medføre. Selv om idrett er en del av formålet med Markaloven, var Stortingets behandling av avveiningen mellom de tre målsettingene klar (Ot.prop. nr 58 (2008- 2009)):

Dette flertallet er enige om at lovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka. Dette flertallet mener det er viktig å avgrense hensynet til idretten med hensyn til store idrettsanlegg av en karakter eller størrelse som kan medføre konflikt med annen idrettsutøvelse eller friluftsliv og naturopplevelse.

En utvidelse av Varingskollen medfører en klar konflikt med nærfriluftslivet. Varingskollen er et viktig nærturområde for dagens befolkning, og det vil bli enda viktigere på sikt. Barn, unge og voksne turgåere kan fratas kort vei til naturopplevelser – følelsen av å være midt i naturen og samtidig nær bebyggelsen.  

Behovet for konsekvensutredninger 

Naturvernforbundet i Nittedal understreker behovet for gode og uavhengige konsekvensutredninger når det gjelder natur, miljø, folkehelse, kulturminner og andre hensyn nevnt i planprogrammet. Nedenfor peker vi spesielt på noen forhold som bør inngå i utredningene.

Folkehelse

Når det gjelder folkehelse, inkluderer friluftsliv et gratis tilbud for mange mennesker gjennom hele livsløpet, mens konkurranseidrett er for de få. Vi ber om at det skilles mellom konkurranseidrett og folkehelse i konsekvensutredningen.

Naturmangfold og kulturminner

Lokalmiljøet i Hakadal har nedlagt et meget stort og viktig frivillig arbeid for å ta opp igjen og rydde de gamle stiene og slepene. Disse utgjør et svært godt tilbud til det enkle, naturnære friluftslivet som er den dominerende fysiske aktiviteten, og som utøves av svært mange daglig og i helgene. Stiene ligger innenfor 100-500 meters avstand til bebyggelse. Disse blågrønne lungene og turstiområdene er sjeldne og gull verdt for mange ulike grupper i samfunnet vårt. Dersom det tillates utvidelse og utbygging av anlegget, må det kreves framlagt konkrete planer for hvordan stier, sleper og andre kulturminner skal bevares. 

Konsekvensutredningen må også utrede påvirkning av dyre- og fugleliv, og hvordan grønne korridorer og gammelskog skal ivaretas. Ikke bare utbygging av anlegget, men også økt trafikk, inkludert anleggstrafikk og parkering, kan påvirke naturen. Det er allerede i dag mye biltrafikk i området, og denne vil sannsynligvis øke med utbygging, særlig i forbindelse med konkurranser.

Vi erfarer at tilkjøring av masser har allerede gitt spredning av medfølgende fremmedarter. Det må ved ev. utbygging konkretiseres hvordan kontrollen med «rene» masser skal utføres, og hvordan utbygger skal utøve sitt ansvar for å rydde opp etter uhell.

Nitelva og tilførselsbekker

Konsekvensutredningen må vise hvilke konsekvenser snøproduksjonen og drift av anlegget har for Nitelva og tilførselsbekker, det gjelder både vannstand, vannkvalitet og gyteforhold. Det må også angis om utbyggingsplanene i kombinasjon med klimaendringer og økende nedbørsmengder, inkludert styrtregn, vil påvirke vannstand og flomsituasjonen i bekkene.

Kartet viser planen for utbygging med områder i og utenfor Marka. Utsnitt fra Nittedal kommunes planprogram.

Lenker

Planprogrammet for utbygging av Varingskollen – Nittedal kommune (pdf)

Nittedal kommunes arealplan med høringsuttalelser i 2019, høringsuttalelser med rådmannens kommentarer. Søk på «Varingskollen» ved å holde nede ctrl-tasten og bokstaven f samtidig. Kommentarer fra Naturvernforbundet side 60 og videre