Utbygging av Varingskollen

Å bygge et stort regionalt idrettsanlegg i nærnaturen er ikke forenlig med Markaloven. I en høringsuttalelse ber Naturvernforbundet i Nittedal om grundige konsekvensutredninger for både folkehelse, miljø og natur.

foto varingskollen
Varingskollen omfatter alpinanlegg, stier og gamle sleper og er et mye benyttet nærtur-område. Utsnitt av Nittedal kommunes planprogram 2022.

Nittedal kommune har sendt planprogrammet for utbygging av Varingskollen på høring. Det innebærer at kommunen ber om kommentarer til formål, planprosess (blant annet hvem som skal høres) og konsekvensutredninger.

Naturvernforbundet i Nittedal varsler protester mot å utvikle Varingskollen-området til en stor idrettsarena. Dette er ikke forenlig med Markaloven og ønsket om å utøve friluftsliv nær der folk bor. Gamle stier og sleper som er ryddet på dugnad, kan bli ødelagt.

Forbundet ber om at det i konsekvensutredningene skilles mellom konkurranseidrett og folkehelse, og at det i tillegg legges vekt på naturmangfold og kulturminner, inkludert Nitelva med tilførselsbekker.

Oppdatering april 2023: Kommunestyret i Nittedal har vedtatt at de går inn for boligbygging i Varingskollen. Derfor er planprogrammet sendt på ny høring. Naturvernforbundet i Nittedal har sendt inn et tillegg til høringsuttalelsen fra 2022, se nedenfor.

Hele uttalelsen første høring

Hele uttalelsen følger her:

Referansegrupper

Naturvernforbundet ber om at forbundet og andre miljø- og naturvernorganisasjoner i Nittedal inkluderes i referansegruppen.

Ikke forenlig med marka-loven

Ifølge planen skal anlegget utvikles til en stor, regional idrettsarena for alpint, skiskyting og langrenn samt være friluftsport til Nordmarka nordvest. Det er også uttrykt behov for anlegg av flere sykkelstier. Naturvernforbundet vil allerede nå varsle protester mot å utvikle området til en stor idrettsarena. Dette er ikke forenlig med Markaloven. Jfr Naturvernforbundets høringsuttalelse til arealplanen som ble behandlet 8.8.2019.

Store idrettsanlegg er i konflikt med friluftsliv og naturopplevelser. Dagens alpinanlegg er viktig for grupper som driver alpinsport, men en utvidelse og styrking av alpinsporten kan ikke rettferdiggjøre tapet av viktige nærnaturområder og kulturminner som utvidelse av anlegget kan medføre. Selv om idrett er en del av formålet med Markaloven, var Stortingets behandling av avveiningen mellom de tre målsettingene klar (Ot.prop. nr 58 (2008- 2009)):

Dette flertallet er enige om at lovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka. Dette flertallet mener det er viktig å avgrense hensynet til idretten med hensyn til store idrettsanlegg av en karakter eller størrelse som kan medføre konflikt med annen idrettsutøvelse eller friluftsliv og naturopplevelse.

En utvidelse av Varingskollen medfører en klar konflikt med nærfriluftslivet. Varingskollen er et viktig nærturområde for dagens befolkning, og det vil bli enda viktigere på sikt. Barn, unge og voksne turgåere kan fratas kort vei til naturopplevelser – følelsen av å være midt i naturen og samtidig nær bebyggelsen.  

Behovet for konsekvensutredninger 

Naturvernforbundet i Nittedal understreker behovet for gode og uavhengige konsekvensutredninger når det gjelder natur, miljø, folkehelse, kulturminner og andre hensyn nevnt i planprogrammet. Nedenfor peker vi spesielt på noen forhold som bør inngå i utredningene.

Folkehelse

Når det gjelder folkehelse, inkluderer friluftsliv et gratis tilbud for mange mennesker gjennom hele livsløpet, mens konkurranseidrett er for de få. Vi ber om at det skilles mellom konkurranseidrett og folkehelse i konsekvensutredningen.

Naturmangfold og kulturminner

Lokalmiljøet i Hakadal har nedlagt et meget stort og viktig frivillig arbeid for å ta opp igjen og rydde de gamle stiene og slepene. Disse utgjør et svært godt tilbud til det enkle, naturnære friluftslivet som er den dominerende fysiske aktiviteten, og som utøves av svært mange daglig og i helgene. Stiene ligger innenfor 100-500 meters avstand til bebyggelse. Disse blågrønne lungene og turstiområdene er sjeldne og gull verdt for mange ulike grupper i samfunnet vårt. Dersom det tillates utvidelse og utbygging av anlegget, må det kreves framlagt konkrete planer for hvordan stier, sleper og andre kulturminner skal bevares. 

Konsekvensutredningen må også utrede påvirkning av dyre- og fugleliv, og hvordan grønne korridorer og gammelskog skal ivaretas. Ikke bare utbygging av anlegget, men også økt trafikk, inkludert anleggstrafikk og parkering, kan påvirke naturen. Det er allerede i dag mye biltrafikk i området, og denne vil sannsynligvis øke med utbygging, særlig i forbindelse med konkurranser.

Vi erfarer at tilkjøring av masser har allerede gitt spredning av medfølgende fremmedarter. Det må ved ev. utbygging konkretiseres hvordan kontrollen med «rene» masser skal utføres, og hvordan utbygger skal utøve sitt ansvar for å rydde opp etter uhell.

Nitelva og tilførselsbekker

Konsekvensutredningen må vise hvilke konsekvenser snøproduksjonen og drift av anlegget har for Nitelva og tilførselsbekker, det gjelder både vannstand, vannkvalitet og gyteforhold. Det må også angis om utbyggingsplanene i kombinasjon med klimaendringer og økende nedbørsmengder, inkludert styrtregn, vil påvirke vannstand og flomsituasjonen i bekkene.

Kartet viser planen for utbygging med områder i og utenfor Marka. Utsnitt fra Nittedal kommunes planprogram.

Tillegg andre høring juni 2023

Naturvernforbundet i Nittedal har sammen med fylkeslaget Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sendt inn følgende høringsuttalelse som et tillegg til tidligere høring:

Kommentar til ny områdeplan for Varingskollen, saksnr 20/01311.

Naturvernforbundet i Nittedal ønsker primært at planprosessen for den nye områdeplanen stoppes, og at det ikke innarbeides boligbygging i områdeplanen for Varingskollen. Utbyggingen vil innebære ytterligere press på Marka og medføre trusler mot natur og miljø.

Vi innser at det er mest sannsynlig at den nye planprosessen ikke stoppes. Hvis prosessen går videre, har vi følgende kommentarer:

Utdaterte reguleringsplaner for deler av Varingskollen: Reguleringen av områdene BIA3 og BIA5 må gjennomgås og «vaskes» i henhold til nye nasjonale bærekrafts- og naturvernmål. For området BIA3, som ble godkjent for ti år siden, er det ingen føringer om at det skal tas hensyn til gamle sleper, kulturminner, naturverdier mv. Kommunen bør ikke legge en slik utdatert plan til grunn for videre utbygging.

Hakkebakken ble regulert i 2011. Også denne reguleringsplanen bør gjennomgås og oppdateres i henhold til nye nasjonale bærekrafts- og naturvernmål.

Vi er enig med kommunen i at det foreligger utredningsbehov på en rekke punkter, slik som listet i høringsforslaget pkt 6 og 7. Vi vil bemerke følgende til punktene:

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, som inkluderer Varingskollen, ble vedtatt i 2017 og kan også være utdatert i henhold til dagens bærekrafts- og naturvernmål. Den bør gjennomgås på nytt.  Å bygge ut Varingskollen til et regionalt skianlegg i en tid med stadig kortere vintre og økt oppmerksomhet på naturvern og vern av Marka, er ikke vel anvendte midler. Toppidrett innebærer mye reising og bilkjøring, aktive idrettsutøvere og deres følge tar vanligvis ikke toget. Å bygge flere toppidrettsanlegg vil stimulere til enda mer ikke-bærekraftig aktivitet og medføre press på Marka. Det bør gjøres en mulighetsstudie av Varingskollen med tanke på andre aktiviteter enn toppidrett og regionalt skianlegg. Varingskollen er et viktig nærfriluftsområde for barn og unge i kommunen og for de som kommer fra nabokommuner med tog. Tilrettelegging og vedlikehold av området for disse gruppene er et bedre formål enn utbygging for toppidrett.

Vann og bekker: For Varingskollen foreligger det etter det vi erfarer ikke konsesjon for uttak av vann til snøproduksjon. Framtidig vannbehov og følger for bruk av vann fra tilgrensede vassdrag må utredes med utgangspunkt i vannressursloven.

Det må sørges for at konsekvensutredningene omfatter Dølibekken, hvor ørreten gyter og vilt ferdes langs breddene. Det er allerede rapportert avrenning fra nye masser til bekken. Uansett utvikling i Varingskollen er det allerede nå behov for å ta vannprøver og vurdere status for vannkvaliteten i bekken, slik at det kan gripes inn med avbøtende tiltak med tanke på de masseoppfyllingene som allerede er gjort.

Bomiljø: Framtidig bomiljø i boligområdene (dagens og evt nye) bør utredes helhetlig med tanke på framtidig støy fra snøproduksjon, skiheiser, anleggsstøy, lysforurensning, økt trafikk samt trafikksikkerhet.

Massedeponi: Det planlegges for oppfylling med store mengder tilkjørt masse i skibakkene. Dette vil omgjøre Varingskollen til et stort massedeponi. Vi kan ikke se at det er satt maksgrense for oppfylling i bakkene. Vi mener kommunen bør sette en grense for maks mengde tilkjørte masser, og med datoer for start og slutt. Maksgrensen bør settes ut fra aktivitets-/leikbehovet i bakken, hensyn til natur og kulturminner samt belastning på Rv 4 og lokalveier i området, og ikke ut fra fortjenestemulighetene. Det bør ikke gis konsesjon for masseoppfylling før en ev. områdeplan er vedtatt, og status for Dølibekken vurdert.

Uavhengige konsekvensutredninger: Konsekvensutredningene må være gjort av uavhengige for å sikre best mulig opplysning av de ulike utredningstemaene.


Lenker

Planprogrammet for utbygging av Varingskollen – Nittedal kommune (pdf)

Planprogrammet, oppdatert med boligbygging april 2023 – Nittedal kommune (pdf)

Nittedal kommunes arealplan med høringsuttalelser i 2019, høringsuttalelser med rådmannens kommentarer. Søk på «Varingskollen» ved å holde nede ctrl-tasten og bokstaven f samtidig. Kommentarer fra Naturvernforbundet side 60 og videre