Uteskole

NOA arrangerer i disse dager to kurs for lærere i uteskole og bruk av naturen i undervisning. Se våre nye nettsider, der du kan finne våre ressurser, samt linker til andre nettressurser vi anbefaler.

Velkommen til lærerkurs i bruk av naturen i undervisningen

Kurset har som hensikt å gi en innføring i uteskolebegrepet og hvordan man kan bruke naturen som læringsarena i alle fag. Vi vil ta dere med på en runde i nærskogen i variert terreng for å gi et eksempel på hvordan man kan bruke skogen i undervisningen. Vi legger opp til eksempler fra ulike fag. Flere eksempler kan dere finne på våre hjemmesider: www.noa.no og uteskole

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Skogvokterne i Oslo kommune

I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for 27 bynære friluftsområder. Naturkartene er 18-siders hefter som beskriver et grønt nærområde. Hva du finner underveis er beskrevet på hver enkelt post. Siste side i heftet inneholder et kart med stoppesteder. Kartene kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside. De kan også hentes ferdig trykket på vårt kontor på Sagene.  Vi har også utviklet 8 eventyrskogshefter. Det finnes lærerveiledningshefte som er knyttet opp mot læreplanen i ulike fag. I tillegg har vi også konkrete undervisningsopplegg i ulike fag fra 1-7. klasse og andre digitale ressurser. Kontakt hos NOA er Maria Andersen: maria@noa.no

Skogvokterne i Oslo kommuneskoger har gjennom mange år tilbudt å ta med skoleklasser på tur i Oslo kommuneskoger. De legger opp et opplegg tilpasset det skolen/klassen ønsker. De kan også hjelpe til å etablere en base i skogen dersom en skole ønsker dette. Kontakt: Håvard Pedersen: haavard.pedersen@yahoo.no eller Øystein Skjær Kolseth: oystein.kolseth@bym.oslo.kommune.no

Hva er uteskole?

Uteklasserommet kan brukes alle dager i året. Det gir kontekstbasert læring, det vil si at elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten. Skolens omgivelser brukes dermed både som kunnskapskilde og som læringsarena: Elevene lærer om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet. Mangfoldet i bruk av ”uteklasserom” gir samtidig muligheter for å iscenesette opplæringen i de ulike fag på helt andre måter enn i ”inneklasserommet”. Uteskole bidrar til en mer variert opplæring. (Vi bruker A. N. Jordet, Høgskolen i Hedemark, sin definisjon av uteskole. Hele hans artikkel kan leses på www.natursekken.no)

Hvorfor satse på uteskole?       

Uteskole består av to deler: Uteskole og friluftsliv. Uteskole gir mulighet for å skape en helhetlig og vikelighetsnær undervisning, der elevene kan bruke flere sider enn seg selv. Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold. Det er ikke nødvendigvis lesesterke elever som finner løsningene i uteskolen. Dermed kan elever som føler seg svake i klasserommet, få mulighet til å oppleve mestring. I en flerkulturell skole, kan uteskole i større grad gi elevene konkrete opplevelser og erfaring med det norske språket, begreper og kultur. Alle elevene kan få den samme erfaringsbakgrunnen fra en variert skolehverdag i ulike settinger. Uteskolen gir også elevene en mulighet til å være fysisk aktive.

Uteskole og klasseromsundervisningen henger nøye sammen: Det handler om å aktivisere alle skolens fag i en integrert undervisning hvor praktiske og teoretiske tilnærminger til kunnskap og læring utfyller hverandre. Uteskole gir dermed et godt grunnlag for tilpasset opplæring. (Jordet, A. 2009).