Uttalelse til oppstart av arbeid med forslag til reguleringsplan for Landøyveien 1 (ved Plantasjen)

Naturvernforbundet er svært kritisk til at det igangsettes planarbeid før kommunedelplanen er godkjent. Holmenbukta og Neselva tilhører viktige vannområder og vassdrag i Asker, og ved en utbygging nær disse må strandsonen og elveløpet ikke blir berørt. NiA har tidligere ønsket at deler av dette området blir tilbakeført til en mer naturlig tilstand.

Les vår uttalelse til planforslaget og vår tidligere uttalelse til kommundedelplanen.