Uttalelse vedr. Tjernsmyrtjern – del av lokalveinett områderegulering ny E18 Lysaker-Ramstad – PlanID 2014012

Bærums Naturvernforbundets uttalelse kan leses her.