Varsel om årsmøte og ekstraordinært årsmøte i NOA

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte i NOA 26.02 kl. 18.00 i Mariboesgate 8, 5. etg og NOAs årsmøtet vil bli avholdt 26.03 kl. 18.00 i Mariboesgate 8, 5. etg. Vel møtt!

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte den 26.02 2019. kl. 18.00 i Mariboesgate 8, 5. etg. Møtet vil omhandle forestående endringer i vedtektene våre. Grunnet endringer i vedtektene til Naturvernforbundet sentralt, ser vi det nødvendig å redigere våre vedtekter, slik at de er i overenstemmelse. Dette vil bli tema for møtet. 

Det vil bli avholdt årsmøte i NOA den 26.03 2019 kl. 18.00 i Mariboesgate 8, 5. etg. Sakspapirer til begge møtene vil bli sendt ut og gjort tilgjengelig på www.noa.no senest to uker før møtene. 

I følge våre vedtekter skal alle lokallag og Natur og Ungdoms fylkesstyrer skal varsles skriftlig om fristene for årsmøtet innen 1. januar. Sakspapirene skal sendes ut til lokallagene og være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Følgende frister gjelder: Saker som skal forelegges årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Det er likevel anledning til å fremsette forslag om kandidater til valg av tillitsvalgte senest 1 – en – uke før årsmøtet. Med tillitsvalgte menes her alle de posisjoner som regnes opp i § 4 sjuende ledd punktene 6, 8 og 9. Alle lokallag og Natur og Ungdoms fylkesstyrer skal varsles skriftlig om disse fristene innen 1. januar. Sakspapirene skal sendes ut til lokallagene og være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare treffe vedtak om saker som er bestemt angitt i innkallingen til møtet. For at et forslag om endring av vedtektene eller andre forslag som må vedtas med minst 2/3 flertall skal kunne behandles må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Dog krever endring av vedtektene minst 2/3 flertall, og godkjennelse av Naturvernforbundets landsstyre. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Det føres protokoll.

https://naturvernforbundet.no/noa/vedtekter/category2606.html

Forslagene til endringer i vedtektene var også tema på stort styremøte i november. Dersom noen har spørsmål vedrørende endringer av vedtektene kan de stilles til Gert-Fredrik Malt som leder komiteen som jobber frem et forslag til endringer. Hans e-post adresse: g.f.malt@jus.uio.no 

Vi håper å se dere alle på nyåret!  Så lenge ønsker NOA alle en riktig fin jul!

Med vennlig hilsen oss på kontoret;

Gjermund, Maria, Erik og Siri

Vårt nye kontor: Søndre Sandås, Sognsveien 231 på Sognsvann parkeringsplass