Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering Småbåthavn i Bjørnsvika (Plan-ID 2021020) i Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) og Bærum Elveforum viser til kunngjøring om oppstart av planarbeid, og gir en felles uttalelse i denne saken.

Både NiB og Bærum Elveforum er generelt bekymret for at inngrep i strandsonen vil påvirke
naturmangfold under vann og langs stranden negativt.

Les vår innspill ved å åpne lenken her.