Vern Husebyskogen!

Husebyskogen er truet gjennom bygging av et administrasjonsbygg for ny vannforsyning til Oslo. Bygget vil innebære at et stort sammenhengende naturområde fragmenteres og at mange arters leveområder svekkes.

Oslo kommune har lagt fram forslag om nedbygging av Blomsterjordet på Huseby og deler av Makrellbekkdalen. Planen er å legge en driftsbygning, atkomstportal og tunnelportal på Blomsterjordet samt en tunnelportal i Makrellbekkdalen i forbindelse med ny vannforsyning til Oslo. Hele Blomsterjordet vil omfattes av nedbyggingen. 

Naturvernforbundet i Oslo Vest og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mener at Husebyskogen; herunder Blomsterjordet samt Makrellbekkdalen, må få et varig vern slik at miljø, biologisk mangfold, friluftsinteresser og rekreasjon er sikret for all framtid for lokalbefolkningen og øvrige befolkning. 

Saken behandles i bystyret i Oslo den 4. september, og bydelsutvalget i Vestre Aker og Ullern, velforeningene i området, NOA og Naturvernforbundet Oslo Vest har sendt inn følgende felles plattform til bystyret, les den her.

Folkemøte 2. september, kl. 18:00 – 20:00, Persbråten skole

Arrangør: Bydelsutvalgene i Vestre Aker og på Ullern i samarbeid med i velforeningen i området og Naturvernforbundet Oslo Vest 

Hovedmålet med folkemøte er å vise viktigheten av å bevare natur- og friområder på Huseby og i Makrellbekkdalen samt vise at det finnes gode alternativer i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning til Oslo.

Det blir innlegg fra bydelsutvalgene, velforeningene og Naturvernforbundet Oslo Vest. 

Alle er velkomne.  

Demonstrasjon – borggården i Rådhuset 4. september. Frammøte kl. 14:00 

Arrangør: Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Naturvernforbundet Oslo Vest 

Er du opptatt av nærmiljøet og å forhindre nedbygging av nærnatur på Huseby og i Makrellbekkdalen: Møt opp og delta i demonstrasjonen!

Du kan lese mer om Husebyskogen her, og gi din underskrift til Naturvernforbundet Oslo Vest her.