Vern Mærradalen og Husebyskogen!

Husebyskogen er truet gjennom bygging av et administrasjonsbygg for ny vannforsyning til Oslo. Bygget er planlagt å ligge i hjertet av skogen. Administrasjonsbygget med sine 500m2 grunnflate, 8,5 m høyde, tekniske installasjoner på taket, samt uteområde og sikkerhetssone vil representere en barriere og kutter en viktig grønn streng mellom Mærradalen og Husebyskogen. Bygget vil innebære at et stort sammenhengende naturområde fragmenteres og at mange arters leveområder svekkes.  

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV) arbeider for et sterkere vern av Mærradalen og Husebyskogen. Målet er at Mærradalen blir et naturreservat og at Husebyskogen blir et landskapsvernområde. Husebyåsen Vel arbeider også for vern gjennom aksjonen «Vern Husebyskogen». Naturreservat er et sterkere vern enn dagens kommunale vern av Mærradalen. Gjennom opprettelse av naturreservat risikerer man ikke å bli offer for skiftende politiske regimer i Oslo som kan gjøre om på tidligere vernebestemmelser.

Mærradalen er en ca. 2 km lang bekkekløft på kalkrik berggrunn som strekker seg i nord-sørlig retning mellom Huseby og Ullern. Husebyskogen ligger øst for Mærradalen og sør for Huseby leir. Mærradalen og Husebyskogen utgjør et enhetlig, sammenhengende og svært viktig grøntareal i Oslo. Mærradalen er anerkjent som et nasjonalt viktig område for biologisk mangfold, og artsmangfoldet i Mærradalen har vært studert og kartlagt i over 190 år helt fra bl.a. pioneren Mathias Numsen Blytt. Det er registrert 39 rødlistede plantearter i området, 99 fuglearter er kartlagt og 9 rødlistede fuglearter er registrert. Videre har Husebyskogen det 3. største antallet av fuglearter av 113 lokaliteter i bysonen i Oslo, og både rådyr og ekorn er vanlige innslag som observeres jevnlig. Elg, rev, hare, grevling og røyskatt fins også i området, og nylig ble liten salamander registrert i Husebyskogen. Salamanderen er fredet i Norge og hvordan det står til med bestanden her er fortsatt usikkert. 

Bli med og støtt underskriftsaksjonen for vern av Mærradalen og Husebyskogen!
Send din støtteerklæring til Naturvernforbundet Oslo Vest her: oslovest@naturvernforbundet.no

 

 

Luka Neuman