Nyheter

Ernbanen i Østfold er ikke så elendig..

Tog til Halden - eller gjennom Halden?

Det er kommet utredning fra Jernbaneverket om trasevalg for jernbanen gjennom Østfold-byene, til Halden og over grensen. Mange spørsmål dukker opp; - skal man fastholde InterCity planene eller skal man vurdere "rett-linje"alternativet..? Samferdselsminister Solvik Olsen er åpen for nye innspill,- men dette forsinker kanskje fremdriften ?

Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Flytoget - også til Halden

Demonstrasjonstoget.no til Halden 13.mai

15.05.2013

Det er fullt mulig å forkorte reisetiden til 2,5 time med tog fra Oslo til København. For at det skal skje er det avgjørende at politikere i Norge og Norden hever ambisjonsnivået snarest. Første skritt på veien til en sammensveiset skandinavisk 8 millionersby er å få dobbeltspor med lyntogstandard (250km/t) hele veien til Halden.

Holen
Tog og bane er det eneste C02 frie transportmiddel ved siden av sykkel

Lyntog til Halden ?

Samferdselsminister Marit Arnstad sa til Aftenposten 6.desember 2012 at Regjeringen vurderer om det nye dobbeltsporet på Intercity-triangelet skal bygges for å tåle trafikk i opptil 200 km/t i stedet for 250, som er lik den Svenske og Europeiske standarden. Det vil redusere kostnadene ved utbyggingen med minst 10 milliarder kroner.* Samferdselsminister Marit Arnstad sa 27.desember til NRK; – ”Jeg har vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyhastighetstog i den økonomiske situasjonen vi er i .” Statsråden vil først bygge ut jernbanen for å løse kollektivoppgavene rundt storbyene, og spesielt i Oslo-området. Vi spør: - Har Norge virkelig ikke råd til å investere overskudd fra oljeutvinningen til å ruste opp jernbanen til høyhastighetstog - for å redusere landets samlede utslipp av klimagasser?